1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 4/2016
  4. »
  5. K dani z nabytí nemovitých věcí ve veřejné dražbě

K dani z nabytí nemovitých věcí ve veřejné dražbě

Finanční úřady často nesprávně poučují poplatníky, že poplatníci daně z nabytí nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí jsou povinni podat daňové přiznání bez ohledu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí již na základě vlastního nabytí v nedobrovolné dražbě, neboť vlastnické právo nabyli bez dalšího ze zákona příklepem a doplacením vydražené ceny.

Ustanovení § 32 písm.a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věci stanoví, že daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci evidované v katastru nemovitostí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci.

Ustanovení § 32 písm.a) zák.opatření č. 340/2013 Sb. limituje lhůtu k podání daňového přiznání k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí takto: a) Počátek lhůty - datum nabytí vlastnictví nemovité věci, tj. v případě dražby doplacením vydražené kupní ceny následující po příklepu licitátora b) Konec lhůty - nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věc

Z výše uvedeného vyplývá, že vydražitel, kterému byl ve veřejné dražbě udělen příklep, a který včas doplatil dražebníku vydraženou kupní cenu, je oprávněn podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí již dnem doplacení vydražené kupní ceny bez ohledu na následný vklad vlastnického práva k vydražené věci ve prospěch vydražitele.

Ustanovení § 11 odst. 1 písm.a) zákona č. 256/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 nově stanoví, že vkladem se do katastru nemovitostí zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence vlastnického práva bez ohledu na způsob a dobu nabytí vlastnického práva, což je zásadní rozdíl od dosavadní právní úpravy.

Ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. dále stanoví, že vkladové řízení je zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru zapisuje vkladem.

Ustanovení § 19 zákona č. 256/2013 Sb. naopak stanoví, že záznamem se do katastru nemovitostí zapisují jiná práva než vlastnické právo, tj. příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu atd.

Zákonná úprava občanského zákoníku a katastrálního zákona s účinností od 1. ledna 2014 nově již nerozlišuje mezi vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a záznamem vlastnického práva do katastru nemovitostí s odkazem na jiný způsob a dobu nabytí nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí s tím, že nově sjednocuje vklad vlastnického práva nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí pro všechny způsoby nabytí vlastnictví, ať již originárního či derivativního, s vyloučením dosavadního záznamu vlastnického práva.

Ustanovení § 1159 obč. zákoníku definuje jednotku, kterou výslovně prohašuje za nemovitou věc. Z ustanovení § 3 odst. 1 písm.d), e) zákona č. 256/2013 Sb. vyplývá, že v katastru nemovitostí se evidují i) jednotky vymezené podle občanského zákoníku a ii) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu, že vyjmenované osoby dotčené dražbou jsou na základě ustanovení § 48 odst. 3,4 zákona č. 26/2000 Sb. oprávněny podat ve lhůtě tří měsíců od skončení dražby žalobu o neplatnost dražby vylučující nabytí vlastnictví ve prospěch vydražitele, nelze doporučit podání daňového přiznání k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí až do doby, dokud k vydražené věci nebude v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva ve prospěch vydražitele.

Vydražitel nemovité věci evidované v katastru nemovitostí není ve smyslu ustanovení § 32 písm.a) zák.opatření č. 340/2013 Sb. v prodlení s podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí až do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch vydražitele.

V případě nabytí vlastnictví nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí ve veřejné dražbě je poplatník povinen dle ustanovení § 33 odst. 2 písm.b) zák. opatření č. 340/2013 Sb. podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastni