1. Domov
 2. »
 3. APLIKACE PRÁVA 4/2015
 4. »
 5. Rozsah naléhavého právního zájmu ke spoluvlastnickému podílu

Rozsah naléhavého právního zájmu ke spoluvlastnickému podílu

S účinností od 1. ledna 2014 nově s prioritou zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí před nezapsaným vlastnickým právem je nutno poměřovat i rozsah naléhavého právního zájmu ke spoluvlastnickému podílu zapsanému v katastru nemovitostí duplicitně.

Žalobci potažmo obecné soudy z neznalosti přehlíží, že naléhavý právní zájem žalujícího vlastníka nemůže být v rozsahu 1/1 předmětných nemovitostí, je-li žalovaný duplicitní spoluvlastník zapsán v katastru jen jako jejich podílový spoluvlastník.

K námitce žalovaného žalobci potažmo rozsudky1) nesprávný rozsah naléhavého právního zájmu o určení vlastnictví k duplicitně zapsanému spoluvlatnickému podílu odůvodňují tím, že určení pouze k duplicitně zapsanému podílu je katastrálním úřadem obtížně vykonatelné, pročež žalobce má naléhavý zájem na určení výlučného vlastnictví 1/1 předmětných nemovitostí.

Rozsudek soudu o určení vlastnictví vůči více žalovaným spoluvlastníkům včetně duplicitních musí být v souladu s ustanovením § 157 odst.2 o.s.ř. ve výroku i v odůvodnění včetně existence a rozsahu naléhavého právního zájmu vůči každému z žalovaných duplicitních spoluvlastníků.

Každý žalovaný duplicitní spoluvlastník má v řízení o určení vlastnictví právní postavení samostatného účastníka, čemuž musí odpovídat znění žaloby i znění výroku a odůvodnění rozsudku včetně existence a rozsahu naléhavého právního zájmů vůči každému žalovanému spoluvlastníkovi včetně duplicitního zvlášť.

Naléhavý právní zájem na určení vlastnictví ke spoluvlastnickému podílu x/y včetně duplicitního odvisí od rozsahu jejich zápisu v katastru nemovitostí ke dni podání žaloby potažmo vyhlášení rozsudku ve smyslu ustanovení § 54 o.s.ř. a nikoli tak, jak je tomu doposud nesprávné, že soud shledá naléhavý právní zájem v rozsahu 1/1 předmětných nemovitostí.

Rozsah naléhavého právního zájmu na určení vlastnictví nemovitosti evidované v katastru nemovitostí odpovídá tomu, v jakém rozsahu se na základě pravomocného rozsudku o určení žalující duplicitní vlastník (spoluvlatník) domůže výmazu sporného zápisu vlastnictví žalovaného spoluvlastníka.

Paradoxně tak věcně správný rozsah naléhavého právního zájmu vůči duplicitnímu spoluvlastníkovi včetně duplicitního oproti věcně nesprávné judikatuře1) prokazuje až samotné provedení výmazu spoluvlastnictví vůči procesně neúspěšnému účastníkovi na základě pravomocného rozsudku o určení jako vkladné listiny, tj. byl-li procesně neúspěšný duplicitní spoluvlastník zapsán jako vlastník ideální ½ předmětných nemovitostí, katastr nemovitostí na základě rozsudku o určení vlastnictví 1/1 předmětných nemovitostí i tak vymaže toliko zápis vlastnického práva k ideální ½ procesně neúspěšného duplicitního spoluvlastníka apod.

V případě žalob vlastníka včetně duplicitního vůči více v katastru zapsaným spoluvlastníkům včetně duplicitních, je naléhavý právní zájem na určení dán u každého žalovaného spoluvlatsníka zvlášť v rozsahu tak, jak jsou žalovaní spoluvlastníci zapsáni v katastru nemovitostí, např. žalovaný ad 1 v rozsahu ideální ¼ předmětných nemovitostí, žalovaný ad 2 v rozsahu ideální 1/8 předmětných nemovitostí apod.a nikoli v rozsahu ideální 1/1 předmětných nemovitostí, jak až na výjimky shledávají obecné soudy.

V případě naléhavého právního zájmu o určení vlastnictví nemovitostí evidovanými v katastru nemovitostí má žalující vlastník (spoluvlastník) včetně duplicitního naléhavý právní zájem na určení toliko v rozsahu, v jakém je žalovaný spoluvlastník včetně duplicitního zapsán v katastru nemovitostí a nikoli tak, že je bez dalšího shledán naléhavý právní zájem na určení k ideální 1/1 předmětných nemovitostí.

Nerespektování rozsahu naléhavého právního zájmu jen na rozsah, v jakém se žalující vlastník (spoluvlastník) ve svůj prospěch domáhá zápisu vlastnického práva vytváří chaos v zapisovaných vkladných listinách, které se nekryjí.

V případě duplicitního vlastnictví pouze k ideálnímu podílu je nutno dbát zvýšených nároků na určitost (vykonatelnost) petitu žaloby i výroku rozsudku tak, že je třeba vyjít i z dalších zápisů v katastru o vkladné listině, na základě, které je žalovaný duplicitní spoluvlastník zapsán v katastru nemovitostí, např. tohoto:

                                       R o z s u d k u :

“Určuje se, že žalovaný není vlastníkem ideální ¼ stavební parcely č……. v kat.ú.…….., jehož součástí je ideální ¼ budovy č.p. …… v ……….., zapsané v katastru nemovitostí na LV č………… pro kat.ú……., obec …….. na základě vkladné listiny…………………………...pod POLVZ……………..” nebo “Zápis vlastnického práva žalovaného v katastru nemovitostína LV č……. Pro obec …… a kat.ú……… ..k …………………. v kat.ú…………… provedený na základě vkladné listiny …………. se vymazává.”

Judikatura:

 1. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.8.2015 sp.zn. 19Co 91/2015: “ Odvolací soud přitom přisvědčuje závěru prvoinstančního soudu, že žalobce měl naléhavý právní zájem na určení svého výlučného vlastnictví k celé nemovitosti, neboť žalobou o určení vlastnictví k její ideální polovině, jíž se týkal duplicitní zápis, by za situace, kdy vlastnické právo k ideální polovině nemovitostí již bylo v jeho prospěch zapsáno, nemusel dosáhnout změny zápisu v katastru nemovitostí. Odvolací soud proto taktéž považuje za správný postup žalobce, jímž žádal o určení správnosti toho z duplicitních zápisů vlastnického práva na příslušném listě vlastnictví v katastru nemovitostí, jímž byl zapsán jako výlučný vlastník celé nemovitosti.”