1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 4/2013
  4. »
  5. Právní účinky usnesení o zastavení řízení z důvodu splnění v průběhu řízení

Právní účinky usnesení o zastavení řízení z důvodu splnění v průběhu řízení

Zvýšenou úporností účastníků i jejich právních zástupců začínají být předmětem řízení i žaloby z bezdůvodného obohacení mezi týmiž účastníky v opačném procesním postavení po předchozím pravomocném zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby se souhlasem žalovaného na základě splnění dluhu po zahájení řízení s odkazem na právní omyl žalovaného s argumentem, že usnesení o zastavení řízení nevyvolává účinky res iudicatae.

Pravomocné usnesení soudu o zastavení řízení o zaplacení peněžitého dluhu z důvodu zpětvzetí žaloby z jediného výslovného důvodu, že žalovaný po zahájení řízení žalovanou částku žalobci zaplatil, při výslovném uznání splnění žalovaným při jeho souhlasu žalovaného se zpětvzetím žaloby, pročež soud v závislosti na to přisoudil žalobci náhradu nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř., vylučuje úspěšnost pozdější žaloby žalovaného o vrácení takto zaplacené částky jako bezdůvodné obohacení.

Vyslovení souhlasu se zpětvzetím žaloby pro zaplacení peněžitého dluhu žalovaným žalobci až po zahájení řízení s následným pravomocným usnesením soudu o zastavení řízení s přisouzením náhrady nákladů řízení ve prospěch žalobce dle ustanovení § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř. vylučuje, aby žalovaný po právní moci usnesení vůči žalobci úspěšně žaloval vrácení předtím jím zaplacené částky jako bezdůvodné obohacení. Bezdůvodnost zaplacení žalované částky již vylučuje výslovný souhlas žalovaného se zpětvzetím žaloby, že žalovaný žalovanou částku zaplatil a tím splnil svůj dluh vůči žalobci.

Má-li žalovaný za to, že žalovanou povinnost žalobci nesplnil včetně jeho omylu při plnění žalobci včetně zrušení pravomocného rozsudku soudu dovolacím soudem po zaplacení žalobci, musí tuto skutečnost výslovně uvést nejpozději do vyslovení jeho souhlasu či nesouhlasu se zpětvzetím žaloby, jinak později nemůže úspěšně namítat, že jím zaplacená částka po zahájení řízení je bezdůvodným obohacením. Souhlas či nesouhlas se zpětvzetím žaloby žalovaným s jeho odůvodněním je zásadní pro přiznání náhrady nákladů řízení, které rovněž vyjadřují důvodnost zpětvzetí žaloby pro splnění dluhu v průběhu řízení.

Později vydaný pravomocný rozsudek soudu zamítající část žaloby o vydání bezdůvodného obohacení s výslovným uvedením, že žalované plnění v tomto rozsahu již bylo v průběhu soudního řízení žalobci žalovaným zaplaceno (vydáno) s přiznáním náhrady nákladů řízení žalovanému a současně obsahující i pravomocný výrok o zastavení soudního řízení o zbývajícím nároku na vydání bezdůvodného obohacení z důvodu, že žalovaný bezdůvodné obohacení žalobci v průběhu řízení již zaplatil s přiznáním náhrady nákladů řízení žalobci za tuto část soudního řízení plně subsumují předchozí zrušující rozsudek Nejvyššího soudu ČR, na které již po právní moci pozdějšího pravomocného rozsudku nelze úspěšně odkazovat.

Ve smyslu ustanovení §154 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 205a písm.f) o.s.ř. nelze mezi týmiž účastníky uplatňovat rozhodné skutečnosti vyplývající z téhož právního vztahu včetně vydání bezdůvodného obohacení za užívání týchž nemovitostí bez právního důvodu za totéž rozhodné období, které nastaly (vznikly) do vyhlášení (vydání) posledního meritorního pravomocného rozhodnutí soudu.

Při úvaze o důvodech zastavení řízení v důsledku zpětvzetí žaloby – splnění žalované povinnosti po zahájení řízení - je nutno rovněž vyjít i z odvozeného výroku rozsudku soudu o nákladech řízení, ze kterého vyplývá důvodnost podané žaloby včetně zániku právního vztahu splněním ze strany žalovaného až v průběhu soudního řízení.

Výrok pravomocného rozsudku včetně jeho usnesení spolu s jeho odůvodněním tvoří nedílný celek, kdy jedna část bez další sama o sobě neobstojí, přičemž odůvodnění rozsudku určuje z jaké právní skutečnosti vznikla či naopak nevznikla určitá práva a povinnosti.

V případě, že žalovaný splnil svoji povinnost vyplývající pro něj z pravomocného rozsudku soudu II.stupně ještě do doručení zrušujícího rozsudku Nejvyššího soudu ČR – stejně zrušující nález Ústavního soudu ČR – musí žalovaný v pokračujícím řízení po zrušujícím rozsudku vyslovit nesouhlas se zpětvzetím žaloby pro splnění žalované povinnosti po zahájení řízení nebo navrhnout zamítnutí žaloby nikoli pro splnění jeho povinnosti – zaplacení – nýbrž jen pro neexistenci jeho hmotně právní povinnosti žalobci plnit s přiznáním náhrady nákladů řízení ve prospěch žalovaného.

Poznámky:

Příklad: 11.6.2010 – zaplacení žalované částky na základě pravomocného rozsudku odvolacího soudu,

11.4.2012 – zrušující rozsudek Nejvyššího soudu ČR,

12.7.2012 – částečné zpětvzetí žaloby v rozsahu žalované částky z důvodu, že žalovaná částka byla po zahájení řízení zaplacena,

9.10.2012 – výslovný souhlas žalovaného při soudním jednání o odvolání se zpětvzetím žaloby z důvodu, že žalovaný po zahájení řízení zaplatil žalovanou částku (uznání důvodnosti platby vylučující pozdější vrácení jako bezdůvodné obohacení),

9.10.2012 – vyhlášení rozsudku odvolacího soudu včetně zastavení řízení o zaplacení žalované částky z důvodu, že žalovaný po zahájení řízení žalobkyni dne 11.6.2010 zaplatil a z tohoto důvodu žalovaný souhlasil se zpětvzetím žaloby s přisouzením náhrady nákladů řízení ve prospěch žalobce (rozhodné datum pro skutkový stav dle § 154 odst. 1 o.s.ř.). Žalobce tak při jeho výslovném souhlasu se zpětvzetím žaloby výslovně uznal důvodnost jeho platby žalované jako vydání bezdůvodného obohacení nerozhodno, zda ve formě: i) užívání cizí věci bez právního důvodu anebo jako ii) plnění za jiného, vždy jako vydání bezdůvodného obohacení.

Ustanovení § 96 odst. 2 věta druhá o.s.ř.: Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až poté, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

Ustanovení § 96 odst. 3 o.s.ř.: Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení.

Ustanovení § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř.: Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).