1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 3-4/2018
  4. »
  5. Prokazování splnění žalované povinnosti při zpětvzetí žaloby

Prokazování splnění žalované povinnosti při zpětvzetí žaloby

Usnesení soudů o zastavení řízení v důsledku zpětvzetí žaloby pro zaplacení dluhu za opakujícíse platby ve stejné výši často opomíjí prokázání zaplacení žalované částky po zahájení řízení, jež je důvodem pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobci.

V případě opakovaných dlouhodobých plateb poplatníka ve stejné výši bez předepsaného specifického symbolu musí věřitel respektovat výslovné a jednoznačné časové určení platby poplatníka ve zprávě pro příjemce platby, na jaké období je ta která platba poplatníka výslovně určena.

V případě, že opakovaná dlouhodobá platba má věřitelem předepsáný svůj specifický symbol, poplatník uvedením tohoto specifického symbolu při provedení platby prostřednictvím peněžního ústavu či na peněžní poukázce výslovně odkazuje, na jakou platbu věřitele platbu zaplatil. V takovém případě je zpráva pro příjemce platby při bezhotovostním převodu či na peněžní poukázce bez významu.

Uvede-li nájemce v rámci bezhotovostního převodu výslovně a jednoznačně ve zprávě pro příjemce na jakou konkrétní platbu platí, např.: „nájem 6/2019“ či „televizní poplatky 3-6/2019“, je vyloučeno, aby věřitel takovouto platbu považoval za platbu na jiné období.

V případě opakovaných dlouhodobých plateb ve stejné výši, např. televizních či rozhlasových poplatků, které jsou identifikovány variabilním číslem poplatníka bez specifického označení té které platby, musí věřitel respektovat určení platby poplatníka ve zprávě pro příjemce platby, jenž vylučuje pozdější započtení platby věřitelem na jiné určení platby, např. na jiné časové období.

Protože důsledkem zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby pro zaplacení dlužné částky po zahájení řízení je zásadně přiznání náhrady nákladů řízení, musí žalobce zaplacení dluhu nejen tvrdit, ale i prokázat, např. výpisem ze svého účtu té které platby, či příjmovým dokladem. V případě opakovaných dlouhodobých plateb ve stejné výši je zpravidla na místě nutnost přiložení výpisu dotčené platby včetně zprávy pro příjemce platby, z níž je patrno, zda a na jaké období poplatník platbu určil.

Z důvodu, že se zpětvzetím žaloby pro splnění žalované povinnosti po zahájení řízení je nedílně spojeno přiznávání náhrady nákladů řízení ve prospěch žalobce, má soud ještě před vydáním usnesení o zastavení řízení toto zpětvzetí zaslat k vyjádření žalovanému, když náklady řízení mnohdy dosahují výše žalovaného dluhu s tím, že před zastavením řízení by žalovanému měl být dán rovněž prostor k uvedení a prokázání důvodů hodných zvláštního zřetele.

Žalobce musí splnění žalované povinnosti žalovaným až po zahájení řízení nejen ve zpětvzetí žaloby tvrdit, ale i určitě prokázat, jinak se k námitce žalovaného nemůže úspěšně dovolávat náhrady nákladů řízení.

Vpřípadě, že žalobce požaduje náhradu nákladů řízení po zpětvzetí žaloby z důvodu zaplacení žalované částky po zahájení řízení spočívající v opětovných platbách ve stejné výši bez specifického symbolu platby musí prokázat, že tyto platby byly na toto žalované období žalovaným skutečně zaplaceny, případně že ve zprávě pro příjemce nebylo poplatníkem uvedeno žádné určení plateb, a tudíž si je věřitel mohl platně započítat na dřívější období, než v jakém byly zaplaceny.