1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2-3/2016
  4. »
  5. Promlčení příslušenství v rozsahu rozšíření žaloby

Promlčení příslušenství v rozsahu rozšíření žaloby

V právní literatuře je doposud neprávem opomíjena otázka promlčení úroků a úroků z prodlení navyšovaných až v průběhu nalézacího řízení oproti jejich vymezení v žalobě, případně ve vzájemném návrhu.

Příslušenství pohledávky jako úroky z prodlení a poplatky z prodlení samostatně podléhají promlčení včetně částečného promlčení, a to i pokud je až v průběhu nalézacího řízení nově uplatněna jejich vyšší výše nebo za delší rozhodné období oproti v samotné žalobě původně uplatněné výši příslušenství či rozhodného období.

Nově uplatněným příslušenstvím až v průběhu nalézacího řízení jsou tyto případy:

a) vyšší výše úroků z prodlení či poplatků z prodlení jako rozdílu mezi nově uplatněnou výší a původně v žalobě uplatněnou výší

b) delší rozhodné období trvání prodlení žalovaného spočívající ve srovnání určení počátku povinnosti placení úroků z prodlení a poplatků z prodlení v samotné žalobě a v pozdějším podání žalobce s dřívější povinností počátku placení příslušenství

V případě promlčení úroků a úroků z prodlení mohou v nalézacím soudním řízení nastat tyto situace:

a) úroky z prodlení či poplatky z prodlení nebyly žalobou (vzájemným návrhem) uplatněny vůbec

b) úroky z prodlení či poplatky z prodlení byly žalobou (vzájemným návrhem) uplatněny určitě co do svojí výše i rozhodné doby s určením jejího počátku

c) úroky z prodlení či poplatky z prodlení byly žalobou (vzájemným návrhem) uplatněny co do výše nebo rozhodné doby nepřesně

Z důvodu opatrnosti či právní složitosti soud mnohdy schválí změnu žaloby, ačkoli se podle obsahu podání žalobce jedná jen o upřesnění žaloby ve smyslu ustanovení § 43 o.s.ř., což je jistě menší právní vada než naopak.

V případě, že žalobce až dodatečně svým podáním ve smyslu ustanovení § 43 o.s.ř. upřesnil výši úroků či úroků z prodlení nebo rozhodnou dobu prodlení s určením jejího počátku tak, že jeho žaloba ve spojení s tímto dodatečným upřesněním v rozsahu příslušenství dluhu již odpovídá ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř., jsou úroky z prodlení či poplatky z prodlení řádně uplatněny ode dne podání žaloby, ve znění dodatečného upřesnění žaloby.

V případě, že žalobce dodatečně svým podáním ve smyslu ustanovení § 43 o.s.ř. v řízení svým podáním již výslovně a jednoznačně upřesnil výši úroků či úroků z prodlení nebo rozhodnou dobu prodlení s určením jejího počátku, zvláště schválil-li soud toto upřesnění příslušenství pohledávky svým pravomocným usnesením jako připuštění změny žaloby, je jakékoli další rozšíření žaloby v rozsahu o navýšení úroků či úroků z prodlení či o delší rozhodnou dobu již novým uplatněním nároku bez ohledu na vlastní žalobu, tj. promlčecí doba v tomto dalším rozsahu se staví až dnem doručení podání požadující

Pravomocné usnesení soudu o schválení rozšíření žaloby v rozsahu úroků či úroků z prodlení nebo rozhodné doby bez ohledu na to, že se ve skutečnosti jednalo jen o upřesnění žaloby ve smyslu ustanovení § 43 o.s.ř., vylučuje, aby žalobce později znovu upřesňoval výši jím uplatněných úroků či úroků z prodlení nebo rozhodnou dobu prodlení.

Příslušenství pohledávky je akcesorickou pohledávkou, jejíž vznik je vždy závislý na vzniku vlastní pohledávky (jistiny) a která je převáděna či přechází spolu s vlastní pohledávkou, například postoupením pohledávky, není-li stanoveno či sjednáno výslovně jinak; příslušenství pohledávky tak zásadně sdílí osud jistiny.

Úroky z prodlení a poplatky z prodlení – se promlčují samostatně, tj. promlčení příslušenství pohledávky při nepromlčení hlavní pohledávky (jistiny) je možné; například je-li podána žaloba o zaplacení vlastní jistiny a teprve až následně rozšířena o úroky z prodlení až po jejich promlčení, samozřejmě je-li dlužníkem uplatněno její promlčení. Platí i opačně, že byly-li žalovány včas úroky z prodlení, a teprve až po uplynutí promlčecí doby vlastní jistina či její část, může na základě námitky promlčení dojít k promlčení jistiny dluhu, a nikoli již k promlčení úroků z prodlení, a to v závislosti na jejich včasném uplatnění u soudu.

Námitka promlčení uplatněná v soudním řízení vůči žalovanému dluhu se s ohledem na její hmotně právní charakter a na akcesoritu příslušenství v rozsahu žalované částky vztahuje bez dalšího i na příslušenství této pohledávky, tj. na úroky z prodlení a poplatky z prodlení.

V případě, že žalobce v žalobě, případně podáním upřesňujícím žalobu ve smyslu ustanovením § 43 o.s.ř., výslovně a jednoznačně uplatnil určitou výši úroků z prodleníči poplatků z prodlení zpravidla určitými procenty z dlužné částky za určité rozhodné období ode dne ...... do ........., případně pevnou částkou,staví se běh promlčecí doby v rozsahu dalších až dodatečně navýšených úroků z prodlení či úroků z prodlení až dnem doručení podání žalobce uplatňujícím oproti žalobě vyšší úroky z prodlení či poplatky z prodlení nebo za starší rozhodné období prodlení.

Exkurz

Ve stanovisku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2006 č.j. Cpjn 202/2005 byl v právní větě vysloven zásadní právní názor o právní povaze příslušenství pohledávky: „Úroky z prodlení, které se stanou splatnými teprve v budoucnu po vyhlášení (vydání) soudního rozhodnutí, jsou svou povahou opětující se dávkou ve smyslu ustanovení § 154 odst. 2 o.s.ř.“

V případě úroků z prodlení z dlužné jistiny, jejíž splatnost nastala ještě před vyhlášením rozsudku soudu (soudní rozhodnutí má deklaratorní povahu), se jedná o tutéž pohledávku (závazek) akcesorické povahy, jejíž výše je na základě trvajícího prodlení dlužníka a určité právní skutečnosti proměnná („jedna pohledávka s pohyblivou výší v průběhu jejího trvání“).

Pohledávky lze právně teoreticky rozčlenit na:

a) pohledávky statické (neměnné) jako je jistina, jejichž výše se v průběhu jejich trvání nemění

b) pohledávky proměnné (dynamické), které se v průběhu svého trvání co do své výše mění, například v závislosti na délce prodlení dlužníka

Úroky z prodlení a poplatky z prodlení vztahující se k vlastní jistině jsou jedinou – odvozenou – pohledávkou, jejíž výše dynamicky narůstá v závislosti na délce prodlení dlužníka, případně dalších skutečnostech, např. proměnné výši repo sazby.

Úroky z prodlení nemají povahu opětující se dávky ve smyslu ustanovení § 154 odst. 2 o.s.ř., nýbrž na základě ustanovení právního předpisu či na základě smluvního ujednánív průběhu trvání (existence) této akcesorické pohledávky v závislosti na nepředvídatelné délce prodlení dlužníka a určité právní skutečnosti (např. změny repo sazby ČNB) dochází ke změnám v její výši.