1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2-3/2016
  4. »
  5. Písemná forma výstrahy a rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva

Písemná forma výstrahy a rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva

Šířící se absencí kvalifikovaného zastoupení advokáty ve snaze ušetřit s převahou vlastního vyhledávání na internetu často vykazují hmotně právní jednání včetně výstrahy i rozhodnutí bytového družstva o vyloučení základní právní vady vyvolávající jejich neplatnost.

V případě, že výstraha před vyloučením z bytového družstva i rozhodnutí o vyloučení člena bytového družstva byly bytovým družstvem vydány po 1.1. 2014 včetně, je třeba aplikovat zákon o obchodních korporacích bez ohledu na to, zda k vlastnímu porušení členských povinností došlo před 31.12. 2013.

V soudním řízení o neplatnost rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva ve smyslu ustanovení § 620 odst. 1 zákona o obchodních korporacích musí soud vždy meritorně zkoumat i platnost rozhodnutí o vyloučení člena z bytového družstva jako hmotně právního jednání včetně toho, zda byl důvod vyloučení skutečně naplněn a nikoli jen, zda bytové družstvo dodrželo formální náležitosti při vydání rozhodnutí o vyloučení.

Rozhodnutí orgánu soukromé osoby adresované navenek druhé osobě včetně jejího člena (společníka, akcionáře apod.) s právními následky zakládajícími vznik, zánik nebo změnu určitých práv či povinností je – na rozdíl od autoritativního rozhodnutí orgánu veřejné moci – hmotně právním jednáním ve smyslu ustanovení § 545 obč. zákoníku, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Výstraha před vyloučením člena bytového družstva i rozhodnutí o vyloučení člena bytového družstva musí být písemné, a tudíž musí být ve smyslu ustanovení § 561 odst. 1 věta prvá obč. zákona podepsány jednající osobou, tj. členy statutárního orgánu družstva, jinak se jedná o neplatné právní jednání pro nedostatek předepsané písemné formy.

§ 561 odst.1 obč. zákoníku: K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat. „Písemná forma právního úkonu tedy předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu, přičemž písemný projev je platný až od podpisu jednající osoby, který na rozdíl od textu písemnosti, musí být zásadně vlastnoruční. Možnost nahrazení podpisu mechanickými prostředky (např. razítkem, faksimilie, reprodukcí podpisu na tiskopisu) přichází v úvahu pouze tam, kde je to v občanskoprávním styku – posuzováno objektivně – obvyklé“ (NS ČR 33 Odo 176/99).

Výstraha před vyloučením z bytového družstva musí vždy obsahovat i osobu adresáta, kterému je výstraha určena, a to minimálně alespoň jménem a příjmením, jinak se jedná o neurčité, a tudíž neplatné právní jednání.

Výstraha před vyloučením z bytového družstva je neplatným právním jednáním, pokud po členu družstva požaduje zjevně nezákonné plnění, např.: „vyklizení bytu členem družstva za trvání členského poměru a nájmu bytu do x dnů od doručení výstrahy s tím, že o vyklizení bytu bude pořízen zápis s poučením, že jinak bude neprodleně svolána členská schůze, která bude řešit návrh na vyloučení z družstva.“

Písemné rozhodnutí o vyloučení člena bytového družstva ve smyslu ustanovení § 617 zákona o obchodních korporacích musí - kromě určitého důvodu pro vyloučení - vždy obsahovat: i) adresáta, ii) podpis statutárních zástupců družstva, iii) poučení o podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení, iiii) datum, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, a kdy nastal důvod k vyloučení pro dodržení propadné 6 měsíční subjektivní lhůty a propadné roční objektivní lhůty k vyloučení, jinak se jedná o neplatné právní jednání.

Důvod pro vyloučení z bytového družstva musí odpovídat obsahu výstrahy před vyloučením, neboť k jiným důvodům, než uvedeným ve výstraze nelze přihlížet.

Písemný zápis členské schůze, jejímž předmětem bylo i vlastní vyloučení člena z bytového družstva, může splňovat i náležitosti samotného rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva, pokud ovšem splňuje všechny zákonné náležitosti předepsané ustanovením § 617 zákona o obchodních korporacích, a pokud je podepsáno statutárními zástupci družstva, jinak musí být rozhodnutí vyhotoveno zvlášť rovněž tak se všemi zákonnými náležitostmi.

Bytové družstvo je povinno ve smyslu ustanovení § 620 odst. 2 zákona o obchodních korporacích - výslovně zakazující uplatnit vůči členu jakákoli práva vyplývající z vyloučení, dokud neuplynou zákonem stanovené lhůty - zdržet se svévolného vyklizení družstevního bytu, jinak takovéto jednání vykazuje známky trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle § 208 odst. 2 tr. zákona („Kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru brání“).