1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2-3/2016
  4. »
  5. Hmotně právní účinky doručení do datové schránky adresáta

Hmotně právní účinky doručení do datové schránky adresáta

Právní praxi nečiní žádné obtíže procesně právní účinky doručení do datové schránky adresáta. Nelze však přehlédnout, že poměrně často jsou součástí písemných podání účastníků doručovaných do datové schránky i hmotně právní jednání (právní úkony) včetně výpovědi, započtení, odstoupení od smlouvy, uplatnění nároku u soudu ve formě rozšíření žaloby apod.

Nestanoví-li zákon výslovně jinak, procesně právní účinky doručení do datové schránky účastníků občanského soudního řízení dochází okamžikem otevření datové schránky účastníky, nejpozději však 10. dnem po dodání do datové schránky, jinak je písemnost považována za doručenou.

Hmotně právní účinky hmotně právních jednání (právních úkonů) obsažených v písemnostech doručovaných do datové schránky – oproti procesně právním účinkům - nastávají již dnem dodání písemnosti do datové schránky adresáta bez ohledu na to, zda a kdy si ji adresát otevře.

Lze ilustrovat případ, kdy je účastníkovi doručováno prostřednictvím soudu podání druhého účastníka obsahující hmotně právní jednání (právní úkon) např. odstoupení od smlouvy či započtení:

  1. procesně právní účinky doručení písemnosti nastávají až dnem otevření datové schránky adresáta, nejpozději však 10. dnem po dodání,

  2. hmotně právní účinky právního jednání (právního úkonu) nastávají bez dalšího již dnem dodání do datové schránky adresáta.

Zvláště v případě prekluze či promlčení je tudíž nutno rozlišovat procesně právní následky doručení do datové schránky od hmotně právních následků doručení do datové schránky.

Hmotně právní účinky hmotně právních jednání (právních úkonů) obsažených v písemnostech doručovaných do datové schránky adresáta včetně podání druhého účastníka soudního řízení prostřednictvím soudu nastávají již dnem dodání do datové schránky adresáta bez ohledu na den otevření datové schránky adresátem.

Hmotně právní účinky dodání do datové schránky adresáta jsou srovnatelné s vhozením písemného oznámení pošty o uložení zásilky na poště do poštovní schránky adresáta, případně vhození samotné písemnosti do poštovní schránky adresáta, kde je rovněž nerozhodné, zda a kdy si adresát písemnost vyzvedl na poště, případně ze své poštovní schránky.