1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2/2015
  4. »
  5. Zpochybnitelnost zápisu vlastnického práva do uplynutí prekluzivní lhůty dle § 3064 obč. zákoníku

Zpochybnitelnost zápisu vlastnického práva do uplynutí prekluzivní lhůty dle § 3064 obč. zákoníku

Přechodná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou - jako u každého nového občanského zákoníku - marginární,což se projevuje i v otázce přípustnosti zpochybnění zápisu vlastnického práva před uplynutím prekluzivní lhůty dle § 3064 ve spojenís § 986 obč. zákoníku.

Aktuální právní otázkou přechodných ustanovení nového občanského zákoníku je, zda do uplynutí jednoroční prekluzivní lhůty stanovené ustanovením § 3064 obč. zákoníku je zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí na základě pravomocného rozsudku soudu o určení vlastnictví mezi jinými účastníky nevyvratitelný či nikoli.

Pro aplikaci ustanovení § 984 až 986 občanského zákoníku nevyvratitelnosti zápisů vlastnického práva v katastru nemovitostí provedených bez právního důvodu do 31. 12. 2013 ve smyslu ustanovení § 3064 občanského zákoníku je rozhodující den vyhlášení rozsudku, a to v dovolacím řízení dle § 243f odst. 1 o.s.ř.

Zákonná domněnka správnosti zápisů vlastnického práva v katastru nemovitostí provedených bez právního důvodu ve prospěch jiného do 31. prosince 2013 ve smyslu ustanovení § 986 obč. zákona neplatí až do dne marného uplynutí zákonné prekluzivní lhůty stanovené ustanovením § 3064 obč. zákoníku.

Soud nemůže aplikovat zákonnou domněnku správnosti zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí provedeného bez právního důvodu ve prospěch jiného do 31. prosince 2013, pokud ve smyslu ustanovení § 154 o.s.ř. ke dni vyhlášení meritorního rozhodnutí ještě marně neuplynula jednoroční zákonná prekluzivní lhůta stanovená ustanovením § 3064 obč. zákoníku, tj. do 31. prosince 2014 včetně.

Rozsudek soudu II. stupně vyhlášený do 31. 12. 2014 vylučující bez dalšího námitku účastníka řízení o neexistenci pravého vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí jen z důvodu, že zápis byl v katastru proveden bez právního důvodu do 31. 12. 2013 s odkazem na ustanovení § 986 obč. zákoníku je bez dalšího věcně nesprávný pro opomenutí ustanovení § 3064 obč. zákoníku s jednoroční prekluzivní lhůtou.