1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2/2015
  4. »
  5. Výluka povinnosti složit jistotu při podání návrhu na vydání předběžného opatření

Výluka povinnosti složit jistotu při podání návrhu na vydání předběžného opatření

Vlivem stále většího počtu navrhovatelů osvobozených od soudních poplatků vznikla nová otázka povinnosti navrhovatele zaplatit jistotu ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření v průběhu vlastního řízení, pokud již byl v tomtéž řízení od jejich placení pravomocně osvobozen.

V případě, že návrh na vydání předběžného opatření byl podán až po zahájení řízení, vztahuje se na něj ustanovení § 75b o.s.ř. na základě ustanovení § 102 odst. 3 o.s.ř. obdobně.

Ustanovení § 75b odst. 3 o.s.ř. stanoví zákonné výluky pro složení jistoty ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření v situaci, kdy jsou dány důvody pro osvobození navrhovatele od soudních poplatků (právo nemajetných na spravedlnost).

Ustanovení § 73b odst. 3 písm.d) o.s.ř. stanoví, že odstavec 1, 2. ustanovení § 75b o.s.ř. o povinnosti složení jistoty ke dni podání návrhu na zahájení řízení a zastavení řízení pro nesložení jistoty neplatí, osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na zařízení předběžného opatření, že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 138).

V případě, že navrhovatel byl v řízení ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř. již pravomocným usnesením osvobozen od soudních poplatků, odpadlo jako zcela nadbytečné osvědčovat, že u navrhovatele jsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (existující skutečnost ((osobození od SOP)) vylučuje osvědčovat důvodnost existence).

Je-li podán návrh na nařízení předběžného opatření až v průběhu řízení navrhovatele, který byl již předtím pravomocným usnesením v témže řízení osvobozen od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř., neplatí pro něj povinnost složit ke dni podání návrhu na nařízení předběžného opatření jistotu ve smyslu ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř. ani nelze pro nesložení jistoty jeho návrh na vydání předběžného opatření ve smyslu ustanovení § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítnout.

Je-li účastník řízení již pravomocným usnesením téhož soudu osvobozen od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř., odpadá bez dalšího pro nadbytečnost povinnost osvědčit spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř.

Navrhovatel, který je osvobozen od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř., není ve smyslu ustanovení § 75b odst. 3 písm.d) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 102 odst. 3 o.s.ř. povinen složit jistotu ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření a nelze pro nesložení jistoty ani řízení zastavit.

Zákonný důvod pro vyloučení povinnosti navrhovatele složit ke dni návrhu na vydání předběžného opatření jistotu ve smyslu ustanovení § 75b odst. 3 písm.d) o.s.ř. osvědčit spolu s návrhem na zahájení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř., který platí pro vydání předběžného opatření před zahájením řízení ve myslu ustanovení § 75 a násl. o.s.ř. je splněn bez dalšího tehdy, je-li podán návrh na vydání předběžného opatření až po zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 102 o.s.ř. a byl-li navrhovatel v tomtéž řízení již závazným usnesením od soudních poplatků osvobozen.