1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2/2015
  4. »
  5. Povaha a podmínky platnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva

Povaha a podmínky platnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva

Vyloučení člena z družstva, zvláště pak bytového, je v právní praxi poměrně časté se zásadním dopadem do majetkové sféry vylučovaného člena.

Rozhodnutí o vyloučení z družstva je výjimečným způsobem skončení majetkové účasti v družstvu, pročež musí splňovat všechny základní náležitosti, jinak je neplatné.

1. Právní povaha rozhodnutí o vyloučení

Rozhodnutí o vyloučení z družstva je jednostranné hmotně právní jednání družstva jako soukromé osoby ve smyslu ustanovení § 545 obč. zákoníku bez ohledu na jeho označení jako “rozhodnutí”, které musí splňovat všechny zákonné podmínky.

Rozhodnutí orgánu soukromé osoby adresované navenek druhé osobě včetně jejího člena (společníka, akcionáře apod.) s právními následky zakládajícími vznik, zánik nebo změnu určitých práv či povinností je – na rozdíl od autoritativního rozhodnutí orgánu veřejné moci – hmotně právním jednáním ve smyslu ustanovení § 545 obč. zákoníku, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Z důvodu, že vyloučení z družstva je jednostranné hmotně právní jednání družstva vyvolávající pro vylučovaného člena zásadní majetkové i osobní následky, což je nově omezeno subjektivní a objektivní propadnou lhůtou, je nutno trvat na splnění všech zákonných podmínek stanovených pro jeho vydání, jinak je jej třeba považovat za neplatné.

Zákonnou podmínkou platnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva je i písemná výstraha, o níž ve smyslu ustanovení § 615 odst. 2 zákona o obchodních korporacích rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami.

2. Právní povaha rozhodnutí o vyloučení

Písemná výstraha před vyloučením musí obsahovat:

  • důvod výstrahy,
  • upozornění na možnost vyloučení,
  • výzvu, aby člen s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil,
  • stanovení přiměřené lhůty delší než 30 dnů k tomu, aby člen přestal s porušováním členských povinností a k odstranění následků porušení členských povinností.

V praxi nastávají případy kumulace více výstrah před vyloučením, když je třeba mít zpravidla za to, že rozhodující je výstraha družstva předcházející vyloučení z družstva.

3. Základní podmínky platnosti vyloučení z družstva

a ) Rozhodnutí představenstva nebo jiného orgánu určeného stanovami

Přijetí rozhodnutí o vyloučení musí být vydáno příslušným orgánem družstva a musí splňovat zákonem či stanovami předepsaný obsah i formu včetně dodržení podepisování listiny.

b) Písemná forma

Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a je zpravidla obsaženo v jedné listině jako jediné hmotně právní jednání družstva. Rozhodnutí o vyloučení z družstva ve smyslu ustanovení § 617 zákona o obchodních korporacích může být relativně samostatnou součástí písemného zápisu o členské schůzi družstva, rozhodovala-li o něm samotná členská schůze družstva. Je-li rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva jeho členskou schůzí součástí písemnéhozápisu o členské schůzi, musí i tak splňovat všechny zákonné podmínky stanovené ustanovením § 617 zákona o obchodních korporacích bez ohledu na ostatní části zápisu o členské schůzi, jinak je neplatné.

c) Uvedení stejného důvodu pro vyloučení, který byl obsažen v písemné výstraze před vyloučením

Důvod pro vyloučení obsažený ve vlastním rozhodnutí o vyloučení musí být stejný jako ten, který uváděla výstraha před vyloučením a nelze jej dodatečně měnit či rozšiřovat, jinak je rozhodnutí o vyloučení neplatné pro absenci důvodu vyloučení ve výstraze.

d) Uplynutí lhůty k odstranění porušování členských povinností a jeho následků uvedené ve výstraze, minimálně však po uplynutí 30 dnů po doručení písemné výstrahy.

Protože zákon stanoví minimální zákonnou 30denní lhůtu k odstranění porušování členských povinností a jeho následků ve výstraze, rozhodnutí o vyloučení nelze platně vydat před jejím uplynutím. Je-li lhůta k odstranění porušování členských povinností a jeho následků očividně neurčitá nebo nesrozumitelná, platí minimální zákonná 30denní lhůta.

e) Uvedení časového údaje, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení

Zákonnou podmínkou pro platnost vyloučení je, že neuplynula zákonná subjektivní propadná šestiměsíční lhůta, ode dne, kdy se družstvo o vyloučení dozvědělo, ani neuplynula zákonná objektivní propadná roční lhůta ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Neobsahuje-li rozhodnutí o vyloučení žádný časový údaj, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, ani neuvádí, kdy důvod vyloučení objektivně nastal, je rozhodnutí neurčité a tudíž bez dalšího neplatné. To platí i tehdy, rozhodovala-li o vyloučení členská schůze a rozhodnutí je obsaženo v písemném zápisu o členské schůzi. V případě pokračování protiprávního stavu, například nedovoleného podnájmu či prodlení se zaplacením dlužného nájemného či služeb, již samotné uplynutí subjektivní nebo objektivní lhůty ve smyslu ustanovení § 617 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vylučuje úspěšné vyloučení z bytového družstva, neboť zákon výslovněčasově podmiňuje výjimečné právo na vyloučení z družstva. Předepisoval-li pronajímatel služby a přijímal-li platby za ně za určitý počet osob po dobu delší než šest měsíců, nemůže se úspěšně dovolávat nedovoleného podnájmu těchto osob, zvláště navazoval-li tento stav na právní stav jeho právního předchůdce, např. v případě prodeje obecního majetku bytovým družstvům.

f) Poučení o právu vylučovaného člena o podání námitek proti vyloučení

Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat poučení člena o právu podat námitky proti vyloučení korespondující s ustanovením § 618 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to: “Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, to platí iv případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.” Podal-li vylučovaný člen včas námitky proti svému vyloučení, ačkoli nebyl o tomto svém právu v rozhodnutí o vyloučení poučen, nevyvolává tato vada neplatnost vyloučení

K neplatnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva přihlédne soud jen na základě zvláštní žaloby vylučovaného člena družstva o neplatnost vyloučení, pro níž je stanovena propadná lhůta.

4. Právní účinky neplatného vyloučení

Zákon výslovně stanoví, že je-li rozhodnutí o vyloučení z družstva v rozporu se zákonem, čemuž odpovídá ex lege žaloba o neplatnost vyloučení, je vyloučení jako hmotně právní úkon družstva neplatné, z čehož vyplývá, že právní účinky právního jednání družstva od počátku nenastaly.

Stanoví-li zákon jako způsob ochrany dotčeného majetkového práva výslovně žalobu o neplatnost hmotně právního jednání, stanoví tím, že právní účinky vadného právního jednání od počátku nenastaly

Je-li pravomocně určena neplatnost vyloučení z bytového družstva jako jednostranný hmotně právní úkon, zůstalo členství a s ním nedílně spjatý nájem družstevního bytu od počátku nedotčen, jako by k vyloučení nikdy nedošlo, pročež zákon výslovně stanoví, že do té doby nesmí družstvo zasahovat do právních vztahů týkající se předmětného bytu.