1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2019
  4. »
  5. Žaloba o určení nepřípustnosti prodeje zástavy a zrušení exekučního titulu po vydražení

Žaloba o určení nepřípustnosti prodeje zástavy a zrušení exekučního titulu po vydražení

V judikatuře[1] se po zveřejnění právní literatury[2] nově prosadil právní názor, že nepodání žaloby o určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve smyslu ustanovení § 46b zákona o veřejných dražbách, z důvodu vady exekučního titulu ještě před konáním dražby vylučuje pozdější úspěšné uplatnění žaloby o určení neplatnosti dražby z téhož důvodu dle § 48 odst. 3, 4 zákona o veřejných dražbách.

Institut veřejné nedobrovolné dražby významně chrání dobrou víru vydražitelů, jehož práva předem dostatečně chrání zákon tím, že:

  • zástavní věřitel je povinen předem informovat zástavního dlužníka o jeho vykonatelné pohledávce,
  • dražebník je povinen předem informovat zástavního dlužníka o nařízené dražbě, vč. zaslání oznámení o dražbě, na základě kterých je zástavní dlužník v prekluzivní lhůtě, minimálně však 7 dnů před zahájením dražby, oprávněn podat žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy včetně jakékoli vady exekučního titulu či jakékoli vady zástavního práva a tím bez dalšího ex lege vyloučit dražbu až do pravomocného skončení řízení.

Pokud žalobce v rozporu s ustanovením § 46b odst. 3 zákona o veřejných dražbách, při prokázaném včasném doručení oznámení o dražbě, v propadné lhůtě 7 dnů před konáním dražby nepodal zvláštní žalobu o určení nepřípustnosti prodeje zástavy z důvodu vadného exekučního titulu zajištěného soudcovským zástavním právem, případně se z tohoto důvodu do zahájení dražby nedomohl vydání předběžného opatření, nemůže se později úspěšně dovolat těchto vad v řízení o určení neplatnosti dražby ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3, 4 zákona o veřejných dražbách.

Priorita žaloby na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve smyslu ustanovení § 46b odst. 1 zákona o veřejných dražbách - při prokázaném včasném zaslání oznámení o dražbě - před žalobou o neplatnost dražby ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3 zákona o veřejných dražbách vyplývá z ustanovení § 46b odst. 1 a 3 zákona o veřejných dražbách z toho, že:

a) veřejná dražba se ex lege nekoná jen pro vlastní podání žaloby,

b) veřejnou dražbu lze vykonat až poté, co o žalobě bylo pravomocně rozhodnuto,

c) povinnost k náhradě škody, byla-li bezdůvodně podána žaloba na určení neplatnosti dražby.

Lhůta 7 dnů před zahájením dražby dle § 46b, odst. 3 zákona o veřejných dražbách slouží k právní jistotě dotčených osob a k ochraně účastníků dražby, kteří vynakládají i mnohamilionové náklady na nařízenou dražbu (složení jistiny, zajištění úvěru, účast notáře u elektronických dražeb, rezervace dražebního systému atd.); prekluzivní lhůta na podání žaloby zástavního dlužníka na určení nepřípustnosti prodeje zástavy je stanovena proto, aby se z týchž důvodů předem o dražbě informovaný dlužník, zástavce a vlastník (§ 40 zákona o veřejných dražbách) později nemohl dovolávat neplatnosti již proběhlé dražby včetně vyplacení vyšších kupních cen k tíži dobrověrného vydražitele.

Smyslem zvláštní žaloby o nepřípustnost prodeje zástavy ve smyslu ustanovení § 46b zákona o veřejných dražbách v prekluzivní lhůtě do zahájení dražby při povinnosti doručení oznámení o dražbě ve smyslu ustanovení § 40 zákona o veřejných dražbách je vyloučit provedení nedobrovolné dražby, která může být ze strany zástavního dlužníka - při vysokých nákladech i mnohdy vysoké účasti dražebníků - až následně napadena žalobou o neplatnost dražby ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3 zákona o veřejných dražbách, že zajištěná pohledávka neexistovala atd.

Provedení nedobrovolné dražby pro tvrzené vady rozsudku s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti (exekučního titulu) se zřízením soudcovského zástavního práva pravomocným usnesením soudu může být odložena jen podáním žaloby o určení nepřípustnosti prodeje zástavy či vydáním předběžného opatření dle § 46b zákona o veřejných dražbách vydaným do dne zahájení dražby včetně s až následným podáním návrhu na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání, dovolání, ústavní stížnosti, návrhu na obnovu řízení, žaloby pro zmatečnost atd.

Nepodá-li dlužník, zástavce či vlastník – přes doručení oznámení o konání dražby dle § 40 zákona o veřejných dražbách - včas žalobu o určení nepřípustnosti prodeje zástavy, případně nebylo do zahájení dražby vydáno předběžné opatření a až po vydražení byl následně v řízení o dovolání, o ústavní stížnosti, o obnově řízení, o prominutí zmeškání lhůty k odvolání, o odkladu právní moci a vykonatelnosti atd. zrušen vykonávaný exekuční titul, má právo vůči zástavnímu věřiteli na vydání nedůvodně vyplaceného výtěžku dražby se zachováním konstituovaného vlastnického práva vydražitele.

Zástavce, dlužník a vlastník se – mimo podání žaloby o určení nepřípustnosti prodeje zástavy či vydání předběžného opatření do zahájení dražby - může úspěšně dovolat určení neplatnosti veřejné nedobrovolné dražby z důvodu vadného exekučního titulu zajištěného soudcovským zástavním právem jen tehdy, pokud dražebník v propadné lhůtě před konáním dražby v rozporu s ustanovením § 40 zákona o veřejných dražbách zástavnímu dlužníkovi včas nezaslal oznámení o dražbě, protože o konání dražby nevěděl a vědět nemohl, pročež mu zůstala zachována právní ochrana žaloby o určení neplatnosti dražby dle § 48 odst. 3, 4 zákona o veřejných dražbách.

V případě, že ve prospěch zástavce, dlužníka a vlastníka, kterým bylo včas doručeno oznámení o konání dražby dle § 40 zákona o veřejných dražbách, byl až po vydražení zrušen vykonávaný exekuční titul zajištěný zástavním právem vrámci řízení o dovolání, ústavní stížnosti, o obnově řízení, o prominutí zmeškání lhůty k odvolání , o odložení právní moci a vykonatelnosti apod., není z tohoto důvodu čs.stát odpovědný za škodu těmto dotčeným osobám z důvodu později zrušeného vadného meritorní soudní rozhodnutí dle zákona č. 82/1998 Sb., neboť ještě před zahájením dražby mohly a měly podat žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy či domoci se vydání předběžného opatření.

Judikatura:

  1. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2019 sp.zn. 21Cdo 995/2019: “Žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy má jednoznačně preventivní účel, vzhledem k poměrně rozsáhlým a nežádoucím důsledkům vyslovení neplatnosti již provedené dražby má taková žaloba již před konáním dražby eliminovat ty případy, které by následně vedly k jejímu zneplatnění.”

  2. <u>K nepodání žaloby na nepřípustnost prodeje zástavy</u> (in.: APLIKACE PRÁVA 1-2/ 2018)