1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2019
  4. »
  5. K písemné žádosti na upuštění od dražby

K písemné žádosti na upuštění od dražby

V řízení o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby se vyskytují námitky zástavních dlužníků, že dražebník měl od dražby upustit, neboť mnohdy jen pár hodin před zahájením dražby zástavní dlužník zaslal dražebníkovi žádost o odložení dražby prostým e-mailem,sms apod.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách stanoví písemnou formu žádosti na upuštění od dražby se současným doložením toho, že dlužník splnil závazek zajištěný zástavním právem či zástavní právo zaniklo jinak, když prostý e-mail neumožňuje zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, neboť není ve smyslu ustanovení § 562 odst. 3 obč. zákoníku chráněn proti změnám.

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona o veřejných dražbách pro účely veřejných dražeb všeobecně stanoví, že písemnosti se zasílají poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou; lze ji předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny.

Pro upuštění od dražby ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách z důvodu splnění závazku zajištěného zástavním právem nebo zániku zástavního práva jiným způsobem jsou nezbytné:

a) písemná žádost splňující zákonné podmínky dle § 561 a 562 obč. zákoníku,

b) doložení splnění celého závazku stanoveného ve vykonávaném exekučním titulu zajištěného zástavním právem, jenž není mimo zákonný režim dražebník způsobilý jakkoli zpochybňovat, nebo doložení jiného zániku zástavního práva,

c) zákonem výslovně stanovený způsob zaslání žádosti dle § 10 odst. 1 zákona o veřejných dražbách.

Dražebník i soud je v řízení o prodeji zástavy v nedobrovolné dražbě ve smyslu ustanovení § 159a o.s.ř. vázán rozsudkem soudu s vyznačenou doložkou právní moci tak, že mimo zákonný režim není oprávněn jakkoli zpochybňovat výši dlužné částky určitě stanovené v jeho výroku, tj. zástavní dlužník musí splnit celý dluh vyplývající z výroku rozsudku s doložkou právní moci tak, aby nastal důvod pro odložení dražby ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách výjimečně i tak, že složí celou dlužnou částku do úřední úschovy s následným soudním věcným vyřízením věci.

Má-li dlužník, zástavce, vlastník za to, že splnil svůj závazek zajištěný zástavním právem ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách, přestože prokazatelně zaplatil jen násobně nižší částku, než která vyplývá z výroku vykonatelného soudního rozhodnutí zajištěného soudcovským zástavním právem, musí být pro odklad zahájení dražby podána žaloba o nepřípustnost prodeje zástavy nejméně 7 dnů před zahájením dražby, případně musí být do zahájení dražby vydáno předběžné opatření zákazu provedení určité dražby, neboť dražebník jako soukromá osoba není oprávněna jakkoli popírat a přezkoumávat věcnou správnost vykonatelného výroku rozsudku soudu.

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona o veřejných dražbách se vztahuje nejen na zasílání písemností dražebníka, ale vztahuje se i na zaslání písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka na odložení dražby ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách, čímž je nejlépe zaručena jistota všech zúčastněných osob o skutečném doručení písemnosti adresátovi.

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona o veřejných dražbách tak vylučuje právní účinky neprůkazných elektronických žádostí dlužníka, zástavce nebo vlastníka dle § 46 odst. 1 zákona o veřejných dražbách ve formě prostých e-mailů bez zaručeného elektronického podpisu, sms zpráv, které mají mnohdy účelově na poslední chvíli zrušit nařízenou dražbu, případně jich využít v následném řízení o určení neplatnosti dražby dle § 48 odst. 3, 4 zákona o veřejných dražbách.

Z ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o veřejných dražbách vyplývá, že žádost zástavce, dlužníka nebo vlastníka se současným doložením, že byl splněn závazek zajištěný zástavním právem nebo zástavní právo zaniklo jiným způsobem, musí mít nejen písemnou podobu, ale tato písemnost musí být zaslána formou listovní zásilky dodané do vlastních rukou s doručenkou či jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny, tj. nikoli prostým e-mailem bez potvrzení dražebníka o doručení žádosti o odložení dražby do okamžiku zahájení dražby.

Písemnou formu žádosti dlužníka, zástavce, vlastníka na odložení dražby ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách splňuje zaslání elektronicky datovou schránkou, listinou se zaručeným elektronickým podpisem, výjimečně i e-mailem zvlášť chráněným proti změnám jeho obsahu s vlastnoručním podpisem, například ve formátu PDF, pokud jeho doručení do zahájení dražby adresát odesílateli výslovně potvrdil.

K námitce účastníka řízení o určení neplatnosti dražby dle § 48 odst. 3, 4 zákona o veřejných dražbách o nesplnění písemné formy žádosti zástavce, dlužníka či vlastníka dle § 46 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách či způsobu jejího doručení leží důkazní břemeno na odesílateli elektronické zprávy.