1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2016
  4. »
  5. Odpovědnost doménového jména za obsah jeho internetových stránek

Odpovědnost doménového jména za obsah jeho internetových stránek

V právní praxi se stale častěji objevují případy porušování práva na ochranu osobnosti mnohdy i soustavným zveřejňováním nepravdivých či difamujících tvrzení ke škodě určité osoby spoléhaje na to, že se jedná o obtížně postižitelné protiprávní jednání oproti dosavadnímu zveřejňování informací v hromadných sdělovacích prostředcích.

Internet má stále více povahu zvláštního nepřetržitého on-line hromadného sdělovacího prostředku (srov. internetové televize, internetové noviny a časopisy, masově navštěvované internetové stránky apod.), s čímž je nedílně spjata i vyšší intenzita porušení práva na ochranu osobnosti.

Občansko právní odpovědnost za obsah internetových stránek spjatých s určitým doménovým jménem je zásadně rozdílná od trestně právní odpovědnosti.

Doménové jméno je majetkovým právem, které je předmětem právních vztahů včetně práva jeho převodu na jinou osobu i odpovědnosti z titulu porušení práva na ochranu osobnosti uveřejněním nepravdivých či difamujících informací.

Držitelem (majitelem) doménového jména je osoba, v jejíž prospěch bylo doménové jméno registrováno se současným poskytnutím nezaměnitelných přístupových údajů: loginu a hesla, bez nichž nelze na internetové stránky ukládat a měnit údaje

Držitel (majitel) doménového jména a internetových stránek funkčně propojených na uvedené doméně je na základě přidělených přístupových údajů - login a hesla - jediný schopen ukládat a měnit údaje a jen on sám je k provedení jeho pokynů, případně poskytuje dalším osobám s právem držitele (majitele) kdykoli změnit jemu přidělené přístupové heslo, pročež držitel (majitel) doménového jména odpovídá za porušení práva na ochranu osobnosti zveřejněním nepravdivých nebo difamujících tvrzení o určité fyzické osobě.

Za protiprávní obsah internetových stránek v rámci občansko právních vztahů včetně práva na ochranu osobnosti musí být odpovědná určitá osoba, zvláště, když má internet stále více povahu zvláštního individuálního hromadného sdělovacího prostředku.

Majitel (držitel) doménového jména, kterému byly při registraci poskytnuty nezaměnitelné přístupové údaje login a heslo, je vůči třetím osobám zásadně občansko právně odpovědným za obsah internetových stránek nedílně spjatých s jeho doménou.

Majitel (držitel) doménového jména s určitou doménovou adresou s jedinečnými nezaměnitelnými přístupovými údaji (login + heslo) umožňujícími ukládat a měnit údaje na internetových stránkách, přímo určuje a kontroluje, jaký je obsah jeho vlastních internetových stránek, srov. obsah internetových stránek jednotlivých advokátních kanceláří, kde je až naivní výklad, že za tento obsah odpovídá osoba, která je pověřena majitelem provést příkaz majitele k určité úpravě internetových stránek, případně neznámí autoři.

Majitel (držitel) doménového jména třetím osobám neodpovídá za obsah internetových stránek tehdy, pokud byl jejich obsah změněn protiprávně bez jeho souhlasu, např. hackery, svévolným zveřejněním informací osobou pověřenou majitelem provádět údržbu a změnu internetových stránek.

Majitel (držitel) doménového jména má jako majitel právo poskytnout jím zmocněné osobě jedinečné přístupové údaje login a heslo umožňujících naplnit a měnit obsah jeho internetových stránek, což však jejich majitele nezbavuje jeho právní odpovědnosti vůči třetím osobám za obsah internetových stránek.

Advokátní kancelář zřízená jako právnická osoba nemá – jako advokát fyzická osoba – v občansko právních vztazích privilegované právní postavení vylučující její právní odpovědnost s odkazem na povinnost mlčenlivosti jednotlivých advokátů.

Advokátní kancelář zřízená jako právnická osoba se nijak nemůže zprostit svojí odpovědnosti za obsah jejích internetových stránek v rámci jejího doménového jména tím, že na nich uveřejňovala informace ve prospěch svých tvrzených klientů s odmítnutím sdělení jejich jmen s odkazem na povinnost mlčenlivosti.

Advokátní kancelář zřízená jako právnická osoba naopak zásadně neodpovídá za obsah internetových stránek jeho klientů, na jejichž jméno bylo registrováno určité doménové jméno.

Registrátor jako osoba toliko registrující doménová jména ani osoba poskytující toliko webhosting s určitou datovou kapacitou – na rozdíl od majitele (držitele) doménového jména - zásadně neodpovídá za obsah internetových stránek nedílně spjatých s doménovým jménem, ledaže se jednalo o očividné porušování zákona, na které byl zpravidla předem upozorněn, např. rasismus, terorismus apod.

Předání přístupových údajů k uveřejňování a aktualizaci informací v internetové doméně jejím držitelem (majitelem) jiné osobě včetně provozovatele jej nezbavuje právní odpovědnosti včetně odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti již proto, že držitel má právo i povinnost průběžně kontrolovat obsah internetové domény a odstraňovat z ní k námitce dotčené osoby nepravdivé údaje, případně obstarat jejich odstranění.

Nestanoví-li zákon výslovně jinak, odpovídá za obsah internetových stránek funkčně propojených s určitým doménovým jménem jako majetkového práva její držitel (majitel) bez ohledu na to, zda do ní poskytl přístup jiné osobě tím, že jí poskytl login a heslo, neboť je to on, kdo vykonává právní panství nad tímto majetkovým právem s povinností jeho průběžné kontroly včetně i) odstranění očividně nezákonného obsahu bez dalšího (např. pornografie, rasistické texty) a ii) odstranění nepravdivých zpráv ke škodě určité osoby po výslovném upozornění dotčenou osobou s žádostí o odstranění takovéto zprávy

Držitel (majitel) doménového jména zásadně odpovídá za uveřejnění nepravdivé zprávy ke škodě jiné osoby včetně zásahu do práva na ochranu osobnosti za období, kdy byl jejím majitelem s jedinečnými přístupnými údaji nezbytnými pro zveřejňování, aktualizaci či odstranění uveřejněných zpráv v internetové doméně.

Nepřijatelným je právní výklad, že za obsah internetových stránek jako majetkového práva, které je i předmětem obchodu, s určitým držitelem (majitelem) doménového jména, mající reálně dopady trvalého hromadného sdělovacího prostředku, s návštěvností srovnatelnou s tištěnými médii nikdo neodpovídá s odkazem na anonymní články či nejasné autory-nonsubjekty typu iniciativa x,y; v takovém případě je – zpravidla po předchozím upozornění - za protiprávní obsah nepravdivých zpráv odpovědný držitel (majitel) domény, který má nejsilnější práva k doméně s právem úpravy jejího obsahu.

Právní odpovědnost držitele (majitele) internetové domény za uveřejnění nepravdivých údajů zasahující do práva na ochranu osobnosti nutno poměřovat i jeho skutečným jednáním v rozhodné době oproti účelovým obhajujícími se tvrzením v soudním řízení s novodobou tendencí popírání všeho vůči všem.

Z důvodu neomezené veřejně přístupné povahy internetu jako on-line individuálního bezplatného “sdělovacího prostředku” je na místě obdobný přístup jako k tradičním hromadným sdělovacím prostředkům včetně “cenzury” internetových stránek k tíži držitele (majitele) určitého doménového jména, pokud je jejich obsah očividně protiprávní; v případě internetových stránek se nejedná o zvlášť chráněná osobnostní práva držitele (majitele), když jsou určeny zásadně pro každého bez jakéhokoli omezení.

Počátek internetu není dneškem internetu, a proto už není na místě tradicionalistické odmítání jeho “cenzury”. “Cenzurou” není odstranění očividně protiprávního obsahu bez ohledu na to, zda je namířeno proti tradičním hromadným sdělovacím prostředkům nebo proti internetu jako novodobému individuálnímu “hromadnému sdělovacímu prostředku”.

Cenzura sprostoty není cenzurou svobody (in.: Gnómy, nakladatelství Radix).

Prokazování obsahu internetových stránek je - obdobně jako u e-mailové komunikace - zpravidla v podobě předložení listiny obsahující určitou internetovou stránku s uvedením její internetové adresy s datem jejího tisku (srov. prokazování výpisy z internetových stránek katastrálního úřadu či obchodního rejstříku). Návrh na provedení důkazu určitou internetovou stránkou soudem je nejen určitý, ale i objektivní, neboť je to soud, kdo pořídí její vytištění jako jistotu její pravosti.

Probíhalo-li o obsahu určitých internetových stránek mezi týmiž účastníky (oznamovatel a podezřelý) správní řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů, je prokazatelný obsah totožných internetových stránek opatřených tímto úřadem, které jsou následně i předmětem soudního řízení na ochranu osobnosti.

Právní prostředky nápravy protiprávního obsahu hromadných sdělovacích prostředků a internetu jsou zásadně srovnatelné včetně odpovědnosti držitele (majitele) doménového jména, k nimž se internetové stránky připínají, obdobně jako je tomu u vydavatele novin, který až na výjimky také není autorem textu.

Držitel (majitel) doménového jména, k němuž se připínají určité internetové stránky, má právní postavení obdobně jako “vydavatel” se soukromoprávní odpovědností za jejich očividně protiprávní obsah.