1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2015
  4. »
  5. Žaloba o výmaz sporného zápisu ve veřejném seznamu

Žaloba o výmaz sporného zápisu ve veřejném seznamu

Na počátku účinnosti nového občanského zákoníku je v právní praxi zásadní otázka žaloby o výmaz sporného zápisu ve veřejném seznamu provedeného bez právního důvodu ve smyslu ustanovení § 986 obč.zákoníku včetně znění jejího petitu.

Kogentní ustanovení § 986 obč.zákoníku samo výslovně stanoví formu nároku, kterým se mimoknihovní pravý vlastník ve stanovené propadné lhůtě může u soudu domáhat svého nároku jako pravého vlastníka předmětných nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí vůči knihovnímu vlastníkovi zapsanému v katastru nemovitostí bez právního důvodu, a to: „výmaz vlastnického práva“.

V návaznosti na ustanovení § 985 a ustanovení § 986 obč. zákoníku kogentní ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. stanoví, že vyhoví-li soud žalobě, o které je zapsána poznámka spornosti zápisu, katastrální úřad ex offo vymaže všechny zápisy, vůči nimž poznámka působí s tím, že po výmazu všech zápisů oznámí katastrální úřad provedenou změnu (výmaz sporných zápisů) dotčeným osobám.

Ustanovení § 79 odst.1 o.s.ř. výslovně stanoví, že z žaloby musí být patrno, čeho se navrhovatel domáhá, což žaloba o výmaz sporného zápisu vlastnického práva nepochybně splňuje a soud je sám oprávněn a povinen vydat v tomto rozsahu určitý a vykonatelný rozsudek.

Pokud jde o znění petitu žaloby, splní žalobce (navrhovatel) svoji zákonnou povinnost již tím, že z žaloby – vylíčení rozhodujících skutečností – s odkazem na určité zákonné ustanovení, na němž je žaloba založena, i návrhu petitu, jednoznačně vyplývá, čeho se žalobce (navrhovatel) vůči žalovanému domáhá s tím, že soud je v tomto smyslu oprávněn a povinen meritorně rozhodnout bez ohledu na slovní vyjádření petitu žaloby.

Rozhodujícími žalobními skutkovými tvrzeními o výmaz sporného zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k tíži pravého vlastníka jsou:

  • tvrzení o aktivní hmotně právní legitimaci žalobce, tj. že žalobce se považuje za pravého mimoknihovního vlastníka s uvedením jeho určitých nabývacích titulů,
  • tvrzení o pasivní hmotně právní legitimaci žalovaného, tj. že žalovaný je jako knihovní vlastník zapsán v katastru nemovitostí bez právního důvodu,
  • tvrzení o provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí bez právního důvodu s odkazem na určitý nabývací titul s uvedením vad právního jednání, tj. neplatnost, zdánlivost, zrušení apod.,
  • tvrzení o tom, zda žalobce byl či nebyl původně zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník,
  • tvrzení o splnění povinnosti včasného podání poznámky spornosti se včasným doručením žaloby o výmaz katastrálnímu úřadu a včasné podání žaloby o výmaz sporného zápisu vlastnického práva u soudu

Stanoví-li kogentní ustanovení zákona výslovně formu plnění jako “výmaz zápisu”, musí jej žalobce v petitu svojí žaloby takto i respektovat s tím, že soud má jako arbitr různých právních názorů pravomoc tento žalobní petit sám přeformulovat, jak pokládá za správné, zvláště neexistuje-li žádná judikatura nového právního institutu.

Ustanovení § 986 obč.zákoníku stanoví formu nároku na “výmaz sporného zápisu vlastnického práva k předmětným nemovitostem provedeným do katastru nemovitostí bez právního důvodu” s tím, že na základě pravomocného rozsudku o výmaz sporného zápisu vlastnického práva katastrální úřad ex offo vymaže všechny zápisy, vůči nimž poznámka spornosti působí a tuto skutečnost oznámí dotčeným osobám.

Žalobce je povinen respektovat zcela nový právní institut žaloby o výmaz sporného zápisu vlastnického práva provedeného ve veřejném seznamu bez právního důvodu na základě výslovného ustanovení § 986 obč. zákoníku s tímto zněním petitu žaloby: “Zápis …………………. práva žalovaného ………….k ………………….. ve veřejném seznamu ………………..vedeného …………………………………. se vy m a z á v á .” nebo „Žalovaný je povinen strpět výmaz zápisu ……………. práva žalovaného ………ve veřejném seznamu …………… …………. vedeného ………………………………………………...“

Poznámky:

(1) “Lze tedy shrnout, že prostředkem k nápravě situace, kdy byl do veřejného seznamu proveden zápis bez právního důvodu, je žaloba na určení existence nebo neexistence práva, které bylo takovým zápisem dotčeno, která však není žalobou o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není ve smyslu § 80 písm.c) O.S.Ř., nýbrž žalobou mající oporu přímo v § 986 (srov. Výklad k § 985 bod 5). Žalobce tedy namísto skutečností, z nichž dovozuje existence naléhavého právního zájmu, musí uvést skutečnosti, ze kterých vyplývá, že byly naplněny předpoklady k podání žaloby podle § 986, tedy tvrdit, že je zde zápis ve veřejném seznamu provedený bez právního důvodu a dále že žalobce je tímto zápisem dotčen ve svém knihovním právu.” (in.: Spáčil, J., a kol. Občanský zákoník III, Věcná práva, Komentář, 1. Vydán, Praha:C.H.Beck, 2013, str. 62)