1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2015
  4. »
  5. Výhrada relativní neúčinnosti právního jednání před vykonatelností pohledávky

Výhrada relativní neúčinnosti právního jednání před vykonatelností pohledávky

Z důvodu stále častějšího sofistikovaného právního jednání dlužníků ke škodě věřitelů nabývá institutrelativní neúčinnosti ve smyslu ustanovení § 589 a násl.obč. zákoníku stále větší význam pro skutečné vymožení pohledávek.

V praxi se stále více rozmáhá předem plánované účelové jednání dlužníků, kteří se ještě před vykonatelností pohledávky za nimi sofistikovaně zbavují svého majetku tak, aby pro případ jejich procesního neúspěchu v řízení o zaplacení vysoké dlužné částky již neměli žádný hodnotný majetek, případně jen příjem z důchodu či pracovního poměru, ze kterých se však reálně nelze domoci vymožení vysokých vykonatelných pohledávek.

Věřitelé tak mají již v rámci nalézacího řízení paralelně sledovat i aktuální majetkové postavení dlužníka tak, aby jejich vykonatelná pohledávka byla následně i reálně vymahatelnou.

Hmotně právními podmínkami pro uplatnění výhrady věřitele dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka před vykonatelností jeho pohledávky ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku jsou:

  • určitá nevykonatelná pohledávka věřitele za dlužníkem, tj.existující pohledávka ode dne jejího vzniku až do dne nabytí její vykonatelnosti,
  • určité právní jednání dlužníka zkracující uspokojení pohledávky, které není ex lege vyloučeno z institutu relativní neúčinnosti ve smyslu ustanovení § 589 a násl.obč. zákoníku, tj. musí se jednat již o existující právní jednání dlužníka, např. uzavřenou darovací smlouvu,
  • výhrada věřitele dovolání se relativní neúčinnosti určitého (existujícího) právního jednání dlužníka zkracující uspokojení pohledávky věřitele až po její vykonatelnosti, které není ex lege vyloučeno z institutu relativní neúčinnosti,
  • oznámení výhrady věřitele dovolání se relativní neúčinnosti určitého právního jednání dlužníka tomu, vůči komu se věřitel může neúčinnosti dovolat jen prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu.

Výhrada věřitele dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč. zákoníku je hmotně právním jednáním samotného věřitele, které nabývá svojí účinnosti dnem jeho oznámení tomu, vůči komu se věřitel může neúčinnosti dovolat jen prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu

Výhradu věřitele dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku jako hmotně právní jednání věřitele může vyhotovit sám věřitel anebo výhradu může za něj zpravidla na základě zvláštní smlouvy vyhotovit advokát, notář, exekutor nebo soud.

Pro výhradu dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč. zákoníku ani jeho oznámení prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu zákon ve smyslu ustanovení § 559 obč. zákoníku nestanoví písemnou formu, pročež toto právní jednání lze právně účinně učinit jak písemně, tak i ústně včetně ústně do protokolu.[1]

Nejčastější formou výhrady dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku zřejmě bude výhrada dovolání se relativní neúčinnosti věřitelem ústně před k tomu zmocněným notářem s písemným oznámením výhrady věřitele prostřednictvím tohoto notáře adresovaným tomu, vůči komu se věřitel může neúčinnosti dovolat.

Právně přípustný je i sepis výhrady relativní neúčinnosti právního jednání advokátem věřitele písemnou formou s písemným oznámením této výhrady věřitele prostřednictvím notáře nebo exekutora, kterého na základě plné moci za věřitele obstará jeho advokát, který výhradu jménem věřitele sepsal.

Nestanoví-li zákon nebo ujednání stran pro právní jednání určitou formu, nelze v rozporu s ustanovením § 559 obč.zákoníku prostým výkladem včetně soudního výkladu zákona dovodit, že musí mít písemnou formu s tím, že riziko budoucího neprokázání právního jednání vj iné než písemné formě pak jde k tíži účastníka tohoto právního jednání.

Oznámení výhrady věřitele dovolání se relativní neúčinnosti ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku dlužníkovi prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu vyjma kvalifikovaného jednání zajišťuje jeho objektivnost s vyloučením možného antidatování a zásadně odpovídá etapám vymáhání pohledávky, a to:

  • mimosoudní fáze vymáhání pohledávky, kdy je na místě zpravidla výhrada prostřednictvím notáře nebo exekutora,
  • soudní fáze vymáhání pohledávky, kdy lze v rámci nalézacího řízení o zaplacení pohledávky prostřednitvím soudu oznámit dlužníkovi výhradu dovolání se relativní neúčinnosti.

Výhrada věřitele dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč. zákoníku nabývá svojí účinnosti až dnem jejího oznámení tomu, vůči komu se věřitel může neúčinnosti právního jednání dovolat prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu a nikoli již dnem, kdy věřitel požádá o oznámení jeho právního jednání věřitele notáře, exekutora nebo soud.[1]

Pro nabytí účinnosti výhrady relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku rozhodně nestačí výhradu věřitele doručit soudu, exekutorovi nebo soudu s žádostí, aby jí oznámil tomu, vůči komu se věřitel může neúčinnosti právního jednání dovolat.[1]

Pro právní účinky výhrady věřitele dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku je nerozhodné, zda ji notář, exekutor nebo soud oznámil tomu, vůči komu se věřitel může neúčinnosti právního jednání dovolat na základě smlouvy mezi ním a věřitelem či ex offo.

Relativní neúčinnosti určitého právního jednání mezi určitými osobami – stejně tak i odporovatelnosti dle § 42a obč. zákoníku č. 40/1964 Sb. - se nemůže úspěšně dovolat dlužník, který s tímto právním jednáním prokazatelně předem výslovně souhlasil.

Právním následkem oznámení výhrady věřitele dovolat se relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka ve smyslu ustanovení § 593 obč.zákoníku je zákonné rozšíření dovolání se neúčinnosti určitého právního jednání dlužníka zkracující uspokojení určité pohledávky věřitele za dlužníkem ještě před její vykonatelností s tím, že ode dne oznámení výhrady prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu až do dne vykonatelnosti pohledávka zákonná lhůta pro podání odpůrčí žaloby neběží.

Poznámky:

(1) Opačný právní názor: Občanský zákoník, Komentář, Svazek I, Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 1507, Švestka/Dvořák/Fiala a kol.