1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2/2014
  4. »
  5. Právní povaha předžalobní výzvy a platební rozkaz

Právní povaha předžalobní výzvy a platební rozkaz

V právní literatuře a judikatuře není zcela vyjasněna právní povaha předžalobní výzvy ve smyslu ustanovení § 142a o.s.ř.

Soud je při rozhodování o náhradě nákladů řízení procesně úspěšnému účastníkovi v řízení o splnění povinnosti povinen ex offo zjišťovat, zda žalobce před podáním návrhu na zahájení řízení ve lhůtě alespoň 7 dnů žalovanému odeslal předžalobní výzvu ve smyslu ustanovení § 142a o.s.ř. s tím, že žalobce je povinen tuto skutečnost tvrdit a prokázat včetně data odeslání předžalobní výzvy dlužníkovi, jinak mu mohou být přiznány náklady řízení jen ve smyslu ustanovení § 142a odst. 2 o.s.ř.

Předžalobní výzvu ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř., která musí ze strany žalobce bezprostředně předcházet podání vlastní žaloby (srov. lhůtu minimálně 7 dní před zahájením řízení), je třeba kvalitativně odlišit od prosté výzvy věřitele dlužníkovi k zaplacení dluhu, které lze zohlednit jen v rámci ustanovení § 142a odst. 2 o.s.ř.

Zvláště pokud je vlastní žaloba podána prostřednictvím advokáta jako zvlášť erudovaného odborníka, je zásadně vyloučeno v řízení zahájeném po 1.1.2013 prominout absenci předžalobní výzvy aplikací ustanovení § 142a odst. 2 o.s.ř. i s ohledem na nepředcházení sporu v zájmu očekávaného přisouzení náhrady nákladů řízení za právní zastoupení advokátem.

Předžalobní výzva ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. je zákonná podmínka procesně právní povahy pro přiznání náhrady nákladů řízení procesně úspěšnému účastníkovi v řízení o splnění povinnosti, která - na rozdíl od obvyklé urgence dlužníka – musí v úzké časové souvislosti předcházet vlastnímu podání návrhu na zahájení řízení, nejsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř.

Předžalobní výzva ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. je zákonná podmínka procesně právní povahy pro přiznání náhrady nákladů řízení procesně úspěšnému účastníkovi v řízení o splnění povinnosti, která - na rozdíl od obvyklé urgence dlužníka – musí v úzké časové souvislosti předcházet vlastnímu podání návrhu na zahájení řízení, nejsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř.

Z důvodu, že ustanovení § 142a o.s.ř. zdůrazňuje význam doručení předžalobní výzvy ve lhůtě alespoň 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení slovem „jen“, nelze absenci předžalobní výzvy při náhradě nákladů řízení procesně úspěšnému účastníku soudním výkladem prominout jinak než s odkazem na ustanovení § 142a odst. 2 o.s.ř.

Ačkoli žaloba je procesním úkonem, právní praxe oprávněně přiznává jejímu doručení i hmotně právní následky tím, že není-li prokázáno jinak, má se za to, že jejím doručením byl žalovaný dlužník vyzván žalobcem jako věřitelem k plnění, u něhož nebyla stanovena či sjednána doba plnění, s počátkem běhu prodlení. Není žádného důvodu, aby tyto právní následky nemělo i doručení předžalobní výzvy.

Předžalobní výzva ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. se zásadně musí vztahovat na celý dluh včetně všech jeho dílčích plnění za určité období, což vyplývá z porovnání obsahu předžalobní výzvy s petitem žaloby.

Ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. vyžaduje, aby předžalobní výzva byla doručena v přímé souvislosti s podáním žaloby zásadně s výslovným upozorněním dlužníka, že nebude-li dluh ve lhůtě minimálně 7 dnů splněn, bude následně podána žaloba.

Za předžalobní výzvu ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. zpravidla nelze považovat obvyklé urgence věřiteli dlužníkovi k zaplacení, zvláště nebyl-li v bezprostřední časové souvislosti podán návrh na zahájení řízení. Splňuje-li však obvyklá urgence věřitele dlužníkovi obsahově náležitosti předžalobní výzvy, aniž by bezprostředně po ní následovalo zahájení soudního řízení o splnění povinnosti, lze aplikovat ustanovení § 142a odst. 2 o.s.ř.

Doručení předžalobní výzvy ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. alespoň 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení je podmínkou pro přiznání nákladů procesně úspěšnému účastníkovi i v řízení, v němž je vydán platební rozkaz, elektronický platební rozkaz a evropský platební rozkaz s tím, že je na žalovaném, aby v rámci odvolání do nákladů řízení uplatnil námitku absence předžalobní výzvy

Ustanovení § 172 odst. 1 věta druhá o.s.ř. je nutno vykládat tak, že soud v platebním rozkazu uloží žalovanému, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatit náklady řízení jen za podmínek ustanovení § 137 až § 151 o.s.ř. s možností nepřiznání náhrady nákladů řízení pro absenci předžalobní výzvy, což se odráží i v tom, že nejpozději v rámci odvolání žalovaného proti výroku o náhradě nákladů řízení musí odvolací soud zohlednit námitky žalovaného včetně absence předžalobní výzvy či důvodů hodných zvláštního zřetele, i když nebyl podán odpor proti výroku ve věci samé.

Návrhem na zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. je i návrh na vydání platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 o.s.ř., elektronického platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 174a o.s.ř., evropského platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 174b o.s.ř. i směnečného (šekového) platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 175 o.s.ř., neboť se jedná jen o jiné formy meritorního soudního rozhodnutí ve sporném řízení téže povahy bez ústního jednání, pokud nebyl podán včas odpor (námitky).

Ustanovení § 137 a § 151 o.s.ř. se plně vztahují i na řízení předcházející vydání platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 o.s.ř., elektronického platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 174a o.s.ř., evropského platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 174b o.s.ř. i směnečného (šekového) platebního rozkazu ve smyslu ustanovení § 175 o.s.ř., neboť jinak v opačném případě by procesně úspěšný účastník neměl právo na žádné náklady řízení.

V případě hromadného vymáhání bagatelních dlužných poplatků do 10.000,- Kč ze strany téhož věřitele ve formě formulářových žalob jen s doplněním dlužníka, dlužného období, dopisu ze dne ....... je na místě krácení mimosmluvní odměny advokáta ve výši jedné poloviny za každý úkon právní služby, které odpovídají minimální náročnosti právní služby ze strany advokáta, případně vyloučení úkonu právní služby za převzetí a přípravu zastoupení, kterou lze rozumět vlastní převzetí věřitele v závislosti na uzavření jediné smlouvy o poskytnutí právních služeb s dílčím plnění u konkrétního dlužníka.