1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 4/2020
  4. »
  5. Zmatečnost výroku rozsudku ve spojení s doplňujícím rozsudkem

Zmatečnost výroku rozsudku ve spojení s doplňujícím rozsudkem

V soudní praxi se občas vyskytne případ, kdy doplňující rozsudek soudu I. stupně ve výroku výslovně uvede nejen opomenutou část předmětu řízení, ale současně ve výroku rozhodne o témže předmětu řízení, o němž již předtím výrokem rozhodl doplňovaný rozsudek soudu I.stupně stím, že jedna z těchto částí doplňovaného rozsudku je ve výroku podtržena.

Odvolací soudy si mnohdy ulehčují rozhodování o odvolání tím, že vědomě ignorují odvolatelem namítané vady napadeného rozsudku soudu I. stupně spoléhaje na to, že dovolací soud či Ústavní soud mlčky učiní totéž. Stále častější přehlížení hrubého porušování procesních ustanovení i v rámci odvolacího řízení - zřejmě při úvaze soudů, že porušení jakýchkoli procesních ustanovení nevadí, je-li meritorní výsledek řízení i tak věcně správný – se srovnáváním erudice soudců I. a II. stupně vede de lege ferenda k úvahám o:

a) stále naléhavější potřebě slučování obvodních soudů statutárních měst a menších okresních soudů do jednoho městského soudu či společného okresního soudu pro více okresů

b) občanském soudním řízení jako řízení zpravidla jednostupňovém, ale se zvlášť specializovanými soudci

c) specializovaných senátech soudů II. stupně

S vědomým porušováním procesních ustanovení často koresponduje nesprávná aplikace hmotně právních ustanovení, ať již z neznalosti, ulehčování náročné práce soudce bez specializace, či podjatosti.

Doplňující rozsudek soudu I. stupně musí ve výroku obsahovat jen chybějící předmět řízení, chybějící rozhodnutí o náhradě nákladů řízení či chybějící výrok o předběžné vykonatelnosti v doplňovaném rozsudku a nikdy, byť s podržením části výroku, nemůže ve výroku znovu rozhodnout o témže předmětu řízení, o němž již předtím ve výroku bylo rozhodnuto v doplňovaném rozsudku.

Výrok rozsudku soudu spolu s výrokem doplňujícího rozsudku ve smyslu ustanovení § 166 o. s. ř. tvoří nedílný celek, jehož části nesmí být ve vzájemném rozporu včetně nepřípustnosti „dvojího“ výroku o témže předmětu řízení.

Je nepřípustné, aby doplňující rozsudek ve výroku opakoval týž výrok doplňovaného rozsudku, byť s podtržením a s vysvětlením právního významu podržení v jeho odůvodnění, které je – na rozdíl od výroku - nezávazné.

Podtržení psaného textu obecně znamená zdůraznění části psaného textu, a to na rozdíl od přeškrtnutí psaného textu, které znamená jeho zrušení.

Vzhledem k tomu, že ze zákona je výslovně zavazující toliko pravomocný výrok rozsudku, je vyloučeno zhojení vady „dvojího výroku rozsudku o témže předmětu řízení“, jak v doplňovaném rozsudku soudu I.stupně,tak i v doplňujícím rozsudku soudu I.stupně jinak, než zrušením části doplňujícího rozsudku v rozsahu, ve kterém ve výroku znovu meritorně rozhodl o nechybějícím výroku doplňovaného rozsudku, ať již v odvolacím či dovolacím řízení, případně v řízení o ústavní stížnosti.

Doplňují rozsudek ve výroku může obsahovat jen chybějící rozhodnutí v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, jinak se jedná o hrubou vadu rozsudku pro „dvojí výrok téhož rozsudku o témže předmětu řízení“, který je tak bez dalšího nepřezkoumatelný

Odvolací soud je povinen ex offo v odvolacím řízení napravit podstatnou vadu rozsudku soudu I. stupně ve spojení s doplňujícím rozsudkem, které oba ve výroku nepřípustně rozhodly o tomtéž předmětu řízení dvakrát tím, že - nezruší-li rozsudek soudu I. stupně ve spojení s doplňujícím rozsudkem a s jejich vrácením soudu I. stupně k dalšímu projednání a rozhodnutí - zruší část výroku doplňujícího rozsudku, který ve výroku opakuje meritorní rozhodnutí o tomtéž předmětu řízení, o kterém ve výroku již rozhodl doplňovaný rozsudek soudu I. stupně.