1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 3/2013
  4. »
  5. Poznámka v katastru o mimořádném opravném prostředku a ústavní stížnosti

Poznámka v katastru o mimořádném opravném prostředku a ústavní stížnosti

Zápis poznámky do katastru nemovitostí zvláště poznámky spornosti je významnou právní

skutečností, která s přihlédnutím k ustanovení § 500 odst. 1 obč. zákoníku zásadně vylučuje nabytí vlastnictví od nevlastníka nemovitosti evidované v katastru nemovitostí pro absenci nezbytné dobré víry nabyvatele, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Zápis poznámky spornosti ve smyslu ustanovení § 9a odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. je přípustný jen pro vlastní žaloby o určení, že vlastníkem nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je někdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí a dále žaloby o určení, že právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený, což vylučuje zápis poznámky pro všechny mimořádné opravné prostředky zahrnující dovolání, žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost, jakož i ústavní stížnost.

Z důvodu, že na základě podání mimořádného opravného prostředku žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost – stejně jako ústavní stížnosti - se navrhovatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm.b) zákona č. 265/1992 Sb. nedomáhá a ani domáhat nemůže, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru dle § 7 zákona č. 265/1992 Sb., nelze na jejich základě ani zapsat poznámku do katastru nemovitosti dle § 9 odst. 1 písm.b) cit. zákona. V řízení o žalobě o obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost a o ústavní stížnosti se totiž navrhovatel nedomáhá vydání rozhodnutí, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru nemovitostí dle § 7 zákona č. 265/1992 Sb., ale domáhá se nejvýše jen zrušení napadeného meritorního pravomocného soudního rozhodnutí.

Z důvodu, že se s účinností od 1. ledna 2013 lze dovoláním nově domoci změny vlastního napadeného pravomocného meritorního rozhodnutí odvolacího soudu dovolacím soudem ve smyslu § 243d písm.b) o.s.ř., lze provést zápis poznámky do katastru nemovitostí dle § 9 odst. 1 písm.b) zákona č. 265/1992 Sb. již pro samotné podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vydaného po účinnosti zákona č. 404/2012 Sb., tj. po 1. lednu 2013.

Zápis poznámky do katastru nemovitostí ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm.b) zákona č. 265/1992 Sb. o vedení řízení o mimořádném opravném prostředku je tak výjimečně přípustný jen tehdy, pokud v tomto řízení může soud sám změnit napadené pravomocné meritorní soudní rozhodnutí.

Neoprávněným zápisem poznámky samotného zahájení řízení o mimořádném opravném prostředku či řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm.b) zákona č. 265/1992 Sb. nelze obcházet institut odkladu vykonatelnosti pravomocného soudního rozhodnutí v řízení o žalobě o obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost ve smyslu ustanovení § 235c) o.s.ř. a v řízení o ústavní stížnosti dle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.

Teprve až po zrušení pravomocného meritorního soudního rozhodnutí na základě podaného mimořádného opravného prostředku - s výjimkou řízení o dovolání proti pravomocným meritorním rozhodnutím odvolacího soudu vydaným po 1. lednu 2013 - či ústavní stížnosti lze na základě původního žalobního návrhu, kterým se navrhovatel s účinky ex tunc domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7, zapsat poznámku do katastru nemovitostí, a to i když předtím již byla katastrálním úřadem vymazána dle § 10 zákona č. 265/1992 Sb. na základě později zrušeného pravomocného soudního rozhodnutí.

V případě zrušení pravomocného meritorního rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku či ústavní stížnosti lze opětovně provést zápis poznámky do katastru nemovitostí i při jejím předchozím výmazu dle ustanovení § 10 zákona č. 265/1992 Sb. na základě nové právní skutečnosti – zrušujícího rozhodnutí na základě mimořádného prostředku či ústavní stížnosti – kterou je nutno k opětovnému zápisu přiložit spolu s původní žalobou.