1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 2-3/2019
  4. »
  5. Přiměřenost výsledkové odměny advokáta

Přiměřenost výsledkové odměny advokáta

V právní praxi je až po pravomocném skončení složitějších soudních sporů ze strany klienta poměrně často zpochybňován způsob sjednání smluvní výsledkové odměny advokáta (“Na konci vypadá vše snažší.”, in.: Gnómy, nakladatelství Radix).

Důvodnost sjednání výsledkové odměny ve věci se značně nejistým výsledkem nutno poměřovat jen základními skutečnostmi existujícími při převzetí právního zastoupení advokátem, a nikoliv stavem při skončení právního zastoupení, které v mimořádně právně a skutkově složitých věcech může trvat i více než 10 let.

Značně nejistý výsledek sporu zpravidla potvrzuje výsledná délka soudního řízení i četnost a rozdílnost soudních rozhodnutí ve výrocích ve věci samé, případně samostatných výroků o příslušenství.

Značně nejistý výsledek věci nízkopříjmového klienta se sjednáním smluvní výsledkové odměny je například dán, když ke dni převzetí právního zastoupení nastala tato situace:

  • negativní nepravomocný rozsudek soudu I. stupně s povinností uzavřít žalovanou kupní smlouvu a to na základě stěžejního důkazu soudně znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví se závěrem: „sporný podpis na smlouvě o budoucí kupní smlouvě je pravým podpisem žalované“,
  • písemné odstoupení/neodstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí dopisem klienta („nejsem si vědom toho, že bych označenou smlouvu uzavřel“), tj. až po vydání rozsudku soudu I. stupně, nadto jen ze všeobecných důvodů tísně a nápadně nevýhodných podmínek („psychické problémy s rozvodem, zdravotní a rodinné problémy, velká finanční nouze, velmi nízká kupní cena“),
  • tíživé majetkové poměry klienta s minimálním příjmem z dlouhodobé nemocenské (s následným invalidním důchodem s příspěvkem na bydlení) ekonomicky zpravidla vylučující dlouhodobé právní zastoupení kvalifikovaným advokátem.

** Při přiměřenosti výše smluvní výsledkové odměny nutno přihlížet i k tomu, že:**

a) DPH není odměnou advokáta, který je plátcem DPH, ani dalším příjmem klienta, ale daní, kterou byl advokát povinen zaplatit čs.státu nejpozději, jakmile mu byla k jeho rukám vyplacena z pravomocně přisouzené odměny,

b) 40 % odměny samostatného advokáta zpravidla tvoří, paušální, obvyklé účelně vynaložené náklady spojené s provozem advokátní kanceláře (viz. 40% výdajový paušál advokátů v zákoně o daních z příjmu),

c) vlastní odměna samostatného advokáta je až po odpočtu 21 % DPH a 40 % reálných účelně vynaložených nákladů na provoz kanceláře,

d) je různá délka soudního řízení,

e) se liší průměrná vlastní roční odměna za právní zastoupení klienta,

f) se jedná o mimořádně skutkově a právně složité řízení, což nejlépe dokládá četnost antagonistických rozhodnutí soudu,

g) je nepřímé srovnání s paušální odměnou advokáta dle již zrušené vyhl.č. 484/2000 Sb., pokud tato přísudková vyhláška byla zrušena až po převzetí právního zastoupení.