1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2021
  4. »
  5. Náklady řízení nezletilých účastníků

Náklady řízení nezletilých účastníků

Obecné soudy i Ústavní soud nesprávným výkladem ustanovení § 150 o. s. ř. při ukládání povinnosti náhrady nákladů občanského soudního řízení nezletilým účastníkům soudních řízení vyvolávají zjevnou nespravedlnost narušující důvěru v demokratický právní stát.

Již od účinnosti občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dnem 1. dubna 1964 bylo a je až na ojedinělé případy ukládání povinnosti náhrady nákladů řízení nezletilým účastníkům ve věku do 15 let - s výjimkou povinnosti zaplatit soudní poplatek a režijní náklady - v rozporu se zákonem, tj. § 150 o. s. ř., i obecnou spravedlností.

Nezletilí ve věku do 15 let na základě občanského zákoníku - až na ojedinělé případy - nemají vlastní příjem a tím zpravidla nemají ani žádný vlastní majetek.

Všeobecným důvodem zvláštního zřetele hodným pro nepřiznání náhrady řízení zcela či zčásti je objektivní skutečnost,že účastník řízení je ve věku do 15 let, kdy mu občanský zákoník zakazuje pracovat, včetně brigád na základě dohody o provedení práce.

K námitce účastníka či na základě vlastního zjištění soudu, že nezletilý účastník ve věku do 15 let má výjimečně vlastní pravidelné příjmy či jednorázové vyšší příjmy, např. výkon umělecké činnosti, kapitálové příjmy z akcií, svěřenského fondu atd., je na místě, aby byl výjimečně tento nezletilý účastník ve věku do 15 let uznán povinným k náhradě nákladů řízení v plném rozsahu.

Důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 150 o. s. ř. je sama o sobě skutečnost, že dotčený účastník řízení je ve věku do 15 let, kdy až na ojedinělé případy tyto osoby dle obč. zákoníku nemají žádný vlastní příjem ani žádný vlastní majetek, nevyjde-li v řízení najevo, že tomu tak v tomto případě není (umělecká činnost, příjem z kapitálového majetku, dědictví atd.).

V souladu s ustanovením § 150 o. s. ř. je na místě bez dalšího nepřiznat náhradu nákladů řízení k tíži nezletilého účastníka ve věku do 15 let, není-li v řízení prokázáno, že má pravidelný příjem nebo vlastní kapitál, případně jen zčásti v minimálním rozsahu soudního poplatku i režijních nákladů.

Nezletilec ve věku od 15 let již může na základě občanského zákoníku legálně pracovat i při studiu, minimálně brigádně na základě dohody o provedení práce, proto skutečnost, že účastník řízení je nezletilý ve věku 15-18 let, již není důvodem pro nepřiznání náhrady nákladů řízení,.

Důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 150 o. s. ř. účastníka řízení ve věku do 15 let bez vlastního příjmu i bez vlastního majetku není, pokud je předmětem řízení jím úmyslně zaviněná náhrada škody vykazující zavrženíhodné okolnosti.

Povinností opatrovníka nezletilého účastníka řízení ve věku do 15 let je mimo jiné namítnout nepřiznání náhrady nákladů řízení k jeho tíži pro nezpůsobilost vlastního příjmu a tím i objektivní neexistenci vlastního majetku, není-li tomu zcela výjimečně jinak.

EXKURZ:

Mám za to, že zcela výjimečným důvodem pro nepřiznání úroků z prodlení z peněžité dlužné jistiny v pravomocné soudním (úředním) rozhodnutí je sama skutečnost, že povinným účastníkem řízení je nezletilec ve věku do 15 let proto, že takováto osoba – až na výjimky – není do dosažení 15 let objektivně schopna z vlastního majetku peněžitý dluh splatit, nejedná-li se peněžitý dluh na náhradu úmyslně zaviněné škody vykazující zavrženíhodné okolnosti.