1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1-2/2018
  4. »
  5. Náklady řízení za písemná podání advokáta

Náklady řízení za písemná podání advokáta

V soudní praxi není dořešena otázka náhrady nákladů řízení za sepis podání advokáta, jejichž nesprávné stanovení vyvolává neúměrné navyšování nákladů řízení, které v konečném důsledku snižují dostupnost uplatňování práv účastníků u soudů.

Z důvodu, že ustanovení § 11 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. výslovně stanoví odměnu v plné výši za podání ve věci samé za sepis žaloby resp. návrhu na záhájení řízení (vyjádření k žalobě resp. k návrhu na zahájení řízení), sepis odvolání (sepis vyjádření k odvolání), sepis dovolání (sepis vyjádření k dovolání), sepis návrhu na obnovu řízení (vyjádření k návrhu na obnovu), sepis stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení (sepis vyjádření ke stížnosti), sepis žaloby pro zmatečnost (sepis vyjádření k žalobě pro zmatečnost), náleží účastníkovi odměna za sepis jiných podání ve věci, zvláště za sepis dalšího vyjádření včetně dalšího vyjádření k žalobě, sepis doplnění žaloby resp. doplnění návrhu na zahájení řízení, maximálně ve výši ½ mimosmluvní odměny, nejsou-li pro jejich četnost či opakování známého již neúčelnými.

Z důvodu, že mimosmluvní odměna za sepis podání ve věci samé náleží v plné výši jen za vlastní sepis žaloby resp. návrhu na zahájení řízení, sepis odvolání, sepis dovolání, sepis návrhu na obnovu řízení, sepis žaloby pro zmatečnost a sepis stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení, a nikoli již za jejich další doplnění, nenáleží ani odměna za sepis dalšího vyjádření k nim v plné výši, ale maximálně ve výši ½ mimosmluvní odměny

Rozšíření žaloby, kterému soud usnesením vyhoví, včetně vyjádření k němu, náleží odměna ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb. v plné výši stanovené dle soudem připuštěného nového žalovaného plnění.

Účelně vynaloženými náklady za právní zastoupení advokátem jsou zpravidla odměna za sepis 1-2 dalších vyjádření ve věci samé v řízení před soudem I. stupně a sepis dalšího vyjádření ve věci same v řízení před soudem II. stupně a nikoli za nesčíslná - opakovaná - písemná vyjádření účastníka “o témže jinými slovy”. Za účelně vynaloženým úkonem právní služby ve výši ½ mimosmluvní odměny je vždy sepis dalšího vyjádření advokátem k určitému podání jiného účastníka, k němuž byl účastník soudem výslovně vyzván, s výjimkou vlastního (prvého) vyjádření k žalobě, k odvolání, k dovolání atd.

Sepis doplnění vyjádření k žalobě a sepis doplnění žaloby, je v praxi často spíše nápravou neúplnosti vlastního sepisu žaloby a vlastního vyjádření k žalobě, a to i s přihlédnutím k zákonné koncentraci sporného řízení zásadně při prvém jednání.

Lze doporučit písemné odůvodnění rozsudku (usnesení) o náhradě nákladů řízení v rozsahu dalších písemných vyjádření např. takto: “Z písemných vyjádření žalobce obsažených v jeho podáních ze dne ….., dne ….., dne ……, dne ……. a ze dne …… soud považuje za účelně vynaložené náklady jen dvě vyjádření žalobce bez toho, že by je blíže specifikoval.”

Soudy doposud v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1, 2 vyhl. č. 177/1996 Sb. nesprávně přiznávají odměny i za jednoduchá písemná podání advokátů a tím neúměrně navyšují náklady řízení, které často nelogicky dosahují až výše samotné žalované částky. 1)

V řízení nelze účastníkovi řízení zpravidla přiznat odměnu za sepis jiných podání advokátem, než která jsou výslovně uvedena v ustanovení § 11 odst. 1, 2 vyhl. č. 177/1996 Sb., s vyloučením neúměrného a neúčelného navyšování nákladů řízení za sepis jednoduchých podání s formulářovými texty jako jsou návrh na přerušení řízení a vyjádření k němu, návrh na pokračování řízení a vyjádření k němu, souhlas se zpětvzetím žaloby apod.

Účastníkovi náleží odměna za právní zastoupení advokátem za sepis podání ve věci přerušení řízení jen ve výši ½ mimosmluvní odměny a jen za tyto úkony právní služby:

  • sepis odvolání proti usnesení o přerušení řízení dle § 11 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb.
  • sepis vyjádření k odvolání do usnesení o přerušení řízení dle § 11 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb.

Ustanovení § 11 odst. 2 vyhl. č. 177/1996 Sb. vylučuje i poloviční mimosmluvní odměnu ve věcech návrhů účastníků, o nichž se nerozhoduje ve veřejném zasedání, a tuto odměnu přiznává jen za zásadnější úkony právní služby v rámci odvolacího řízení, a to za odvolání proti nemeritorním rozhodnutím soudu a vyjádření k němu včetně usnesení o přerušení/nepřerušení řízení, což je v souladu se zásadou účelnosti a úměrnosti výše náhrady nákladů řízení (náklady často vyšší než žalovaná částka).

Účastníkovi v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. i ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. nenáleží žádná odměna - ani ½ mimosmluvní odměny s režijními paušály a s DPH – za sepis těchto podání:

  • návrh na pokračování řízení a vyjádření k němu
  • návrh na přerušení řízení a vyjádření k němu
  • sepis návrhu na doplnění dokazování
  • souhlas se zpětvzetím žaloby

Nelze vyloučit, aby odměna za sepis nejjednodušších podání advokátem byla stanovena dle § 9 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 1 000,- Kč, což plně odpovídá účelnosti nákladů řízení jako stěžejního principu spravedlivého rozhodování o nákladech řízení.

Ustanovení § 11 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. je nutno interpretovat restriktivně tak, že se jedná zásadně o úkony právní služby v atypických, méně častých, případech právního zastoupení advokátem, které ustanovení § 11 odst. 1, 2 vyhl. č. 177/1996 Sb. zásadně nemůže obsáhnout.

Nedůvodné navyšování náhrady nákladů řízení za právní zastoupení advokátem za sepis zpravidla jednoduchých a formulářových podání neuvedených v ustanovení § 11 odst. 1, 2 vyhl. č. 177/1996 Sb. je – obdobně jako u exekutorů – nežádoucí v rozporu se zásadou účelnosti nákladů řízení, jinak hrozí postupné vytěsňování soudního řešení občanskoprávních sporů ve prospěch dlouhodobého neřešení sporů, případně faktického mimosoudního vyřizování.

Judikatura:

“Za podání ve věci samé nelze považovat podání, jehož obsahem je pouze procesní úkon, jenž není úkonem ve věci samé. Tak například za podání, jímž advokát vyčísluje svoje náklady, nenáleží odměna, a to ani při aplikaci § 11 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. (srov.ÚS I. ÚS 398/06).” (in.: Svoboda, K., Hromada, M., Levý J., Vláčil D., Tlášková, Š., Pirk, T., Náklady řízení, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2017, str.47)